Beredskap, risiko og sårbarhet
Beredskapsplan for langvarig strømbrudd
Plan for kommunal kriseledelse
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
Om beredskapsplaner

Beredskapsanalyse vannforsyning:
Risikovurdering og risikoreduserende tiltak, del 1
Når hendelsen inntreffer, planer og sjekklister for aktuelle hendelser, del 2
Anleggsbeskrivelse, produksjon og distribusjon, del 3
Utstyrsliste, beredskap, del 4

 

Bolig/Eiendom
Boligsosial handlingsplan 2012-2020 - vedtatt KST 19.11.2012 / Tildelingskriterier for kommunale utleieboliger - vedtatt KST 19.11.2012  Saksframlegg
Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2017 og investeringer 2017-2020  Særutskrift KOM-sak 107_16.pdf
Handlingsplan for universell utforming Saksframlegg


Helse/Omsorg
Demensplan 2022 (vedtatt 13.02.18)
Folkehelseplan 2011-2014
Oversiktsdokument - Folkehelse i Overhalla
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2016-2020
Kompetanseplan 2015-2018
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2011-2015


Oppvekst
Relafagstrategien for oppvekst 2016-2020
Utviklingsplan for barnehagene 2016-2020

 

Idrett, friluftsliv og kulturbygg
Anleggsplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg 2018
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg 2011 - 2017 (DOC) (PDF)
Kommunestyrets vedtak (kommunedelplan) sak 104/16
Strategiplan for Horisonten bibliotek & kultursenter 2016-2020

 

Miljø/energi/anskaffelser
Anskaffelsesstrategi 2015-2020
Klima- og miljøplan 
Samlet plan for enøk  Saksframlegg
Sykkelstrategi 2015-2020

 

Næring og landbruk

Eierskapsmelding 2017
MNS Næring - se hjemmeside for planer
Strategisk plan for miljø- og landbruksforvaltningen i MNS

 

Reguleringsplaner (arealplaner)
Digitalt planregister

 

Samferdsel/Trafikksikkerhet
Trafikksikkerhetsplan 2018-2021    Kommunestyrets vedtak sak 69/17
Vegplan 2016-2019 med revidert tiltaksplan    Kommunestyrets vedtak sak 106/16

 

Samfunn/Areal
Kommunal planstrategi 2016 - 2020   Vedtak
Kommuneplan 2007-2019: visjon og målsettinger
Kommuneplan 2007-2019 - samfunnsdelen
Kommuneplanens arealdel - Plandokument-bestemmelser-retningslinjer
Kommuneplanens arealdel - Plankart

 

Vann/avløp
Beredskapsplan for vannforsyning  Saksframlegg
Hovedplan for vann og avløp 2016-2019 Saksframlegg
Tiltaksplan for vann og avløp 2018-2022

 

Økonomi
Anskaffelsesstrategi 2015-2020
Økonomiplan
Årsbudsjett