Beskrivelse

For hver salgsbevilling eller skjenkebevilling skal det utpekes en styrer eller stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndighetene. Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling.

Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Dersom styrer eller stedfortreder slutter må det umiddelbart søkes om ny styrer eller stedfortreder.


Vilkår
For at søknaden skal kunne behandles raskest mulig må skjemaet fylles ut med alle opplysninger. Ufullstendig skjema vil bli returnert.


Saksgang

Etter at søknad er mottatt og journalført i kommunens saksbehandlingssystem blir den kontrollert av aktuell saksbehandler. Foreløpig svar sendes søker om at søknaden er mottatt. Dersom det er mangler i søknaden blir søker bedt om å klargjøre dette.

Søknaden sendes til uttalelse til aktuelle uttaleinstanser. Det kan være for eksempel politiet og skattefogdkontoret. Det settes en uttalefrist.

Saken skal deretter behandles av Formannskapet og Kommunestyret.

Søker vil få skriftlig svar på søknaden.


Bevillingshaver:
Punktet må fylles ut for å vise hvem som innehar bevillingen og har det økonomiske ansvaret for denne.


Salgssted/skjenkested:
Punktet må fylles ut fordi en bevillingshaver kan ha flere bevillinger. Det må fremgå hvilken bevilling det søkes om endringer i.


Kriterier/vilkår

Ny styrer for bevillingen:
Styrer må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Feltet fylles ut bare dersom det søkes om godkjenning av ny styrer, ikke hvis det søkes om godkjenning av ny stedfortreder.


Ny stedfortreder for bevillingen:
Stedfortreder må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Feltet fylles ut bare dersom det søkes om godkjenning av ny stedfortreder, ikke hvis det søkes om godkjenning av ny styrer.


Felles for feltene ”Ny styrer for bevillingen” og ”Ny stedfortreder for bevillingen”:
Styrer og stedfortreder etter alkoholloven må være over 20 år, det er ikke tilstrekkelig at de oppfyller alderskravene i løpet av året.

Fullstendig personnummer (11 siffer) må oppgis, blant annet fordi politiet skal kunne vandelsvurdere rett person.

Alle styrere og stedfortredere skal ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Alle som har bestått kunnskapsprøven får et prøvebevis. Det må oppgis om kunnskapsprøve er bestått, når og i hvilken kommune. Dersom kunnskapsprøven er avlagt i en annen kommune enn Overhalla må det sendes kopi av bekreftelsen som viser at kunnskapsprøven er bestått.

Dersom styrer eller stedfortreder ikke har bestått kunnskapsprøven når det søkes om godkjennelse av vedkommende person, må kunnskapsprøven bestås før endelig godkjenning.

Kunnskapsprøven kan avlegges i Overhalla kommune v/Servicesenteret, tlf. 742 80 000.Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Skjema:
Salgs- eller skjenkebevilling - godkjenning av styrer og/ eller stedfortreder


Søknad om godkjenning av ny styrer ellers stedfortreder sendes:
postmottak@overhalla.kommune.no.