Planen legger til rette for bygging av ny Skage barnehage, øst for eksisterende barnehage. Planområdet har et totalt areal på ca 15,2 daa, og omfatter barnehagetomt, parkeringsplasser og turdrag mot eksisterende bebyggelse. Grunneier i planområdet er Overhalla kommune.

Reguleringsplanen erstatter og opphever deler av gjeldende reguleringsplan for Skageåsen boligfelt, vedtatt 2.5.1983 (planid.174419820002) og Skage Vest boligfelt, vedtatt 28.4.1969 (planid174419690001).

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. Forvaltningslovens Kap. VI, påklages til Fylkesmannen. Evt. klage skal framsettes skriftlig og sendes Overhalla kommune, Teknisk avdeling, Svalivegen 2, 7860 Overhalla, evt. til e-postadresse: postmottak@overhalla.kommune.no, innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Evt. krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2/ §15-3 må fremmes for kommunen innen 3 år fra kunngjøringsdato.

Plandokumentene kan ses i Planregisteret på kommunens hjemmeside. (Under Snarvei/Aktuelt ligger det en link til Planregisteret). Søk på Planident: 174420140002, eller planens navn: Skage barnehage.

Plandokument:
Særutskrift KOM-sak 49/15
Reguleringsplankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse