Oppstart av mottaket kan bli omkring 15. januar 2016, forutsatt avtale med UDI. Avtale med UDI forventes avklart innen få dager.

Nord-Norsk Mottakssenter AS driver fra før 10 mottak andre steder i landet.

Mottaket vil få en bemanning på 12-15 årsverk og bli bemannet hele døgnet.

Overhalla Hotel vil leie ut en del av romkapasiteten til Nord-Norsk Mottakssenter, som vil ha ansvar for etablering og drift av mottaket. Det vil fortsatt være hotelldrift i den delen som ikke benyttes til enslige mindreårige asylsøkere.

Kommuneledelsen har på kort tid fått god informasjon om planene så langt, og er av den oppfatning at denne utfordringen skal Overhalla-samfunnet og kommunens tjenesteapparat klare å håndtere på en god måte. Nord-Norsk Mottakssenter vil informere naboer, næringsliv og andre interesserte så snart dette praktisk er mulig.

Ordfører Per Olav Tyldum ønsker at alle gode krefter bidrar til at Overhalla kan ta i mot de enslige mindreårige på best mulig vis.