Vedtak:

 1. Forslag til Trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-2019, med forslag til revidert handlingsprogram, datert 25.11.2015, godkjennes.
   
 2. Det søkes om trafikksikkerhetsmidler for følgende tiltak på langs/på kommunal veg i 2016:
  1. Gang- og sykkelveg kryss fv17/Svenningsbrona, ny avkjørsel OBUS (barneskolen)
  2. Planlegging/vurdering av gang- og sykkelveg langs Skjørlandsvegen (tidligere benevnt Bjørnesvegen).
  Finansiering av kommunens egenandel (50%) samordnes med behandling av vegplan 2016-2019.
   
 3. Overhalla kommune prioriterer følgende fem viktigste tiltak langs fylkesveger i kommunen, med tanket på trafikksikkerhet:
  1. Fastdekke på Fv.436 - Nordgårdsvegen.
  2. Fv.439 Ranem bru, påhengt gangbane, og en utredning av ny Ranem bru.
  3. Fv.760 Utbedring av kurvatur ved Melhus jernbaneundergang.
  4. Fv.17 Heving av vegen ved Sandhaugen v. Bjøra, samt utbedring av svinger og avkjørsler fra Fuglem (Sandhaugen) til og med bakketopp før Røttesmoflata.
  5.Fv.401 Sørsivegen - Breddeutvidelse, fastdekke og heving av veg ved flomutsatte strekninger.

Særutskrift vedtak 100/15
Trafikksikkerhetsplan med handlingsprogram for perioden 2016-2019