Hva gis det tilskudd til
Tilskuddet skal gis til å utarbeide driftsplaner (5-årige budsjett) ved veivalg. Med veivalg forstås ikke bare beslutninger foran store utbygginger i eksisterende næringer, men også i forhold til eiendomsoverdragelser, vurdering av omlegging av produksjonen, utvikling av nye næringer basert på gårdens ressurser, etablering av samdrifter mv.

En driftsplan er et omfattende arbeid, der det tas in regnskapstall, produksjonsresultat på bruket, framtidige investeringer i bygninger og maskiner for ulike alternativer, avskrivninger, skattemessige forhold mv. Planen utarbeides i nær dialog mellom gårdbruker og veileder.

Ordningen støtter ikke
Utarbeidelse av detaljtegninger, prosessen rundt selve eiendomsoverdragelsen, «vegvalgssamtaler» mv.

Søknadsprosess
Et enkelt søknadsskjema fylles ut og underskrives av søker, vedlagt et tilbud om driftsplanlegging fra en kommersiell rådgivningsaktør. Når driftsplanen er ferdig leveres den til MNS miljø -og landbruk sammen med dokumentasjon for betalt rådgivning og tilskuddet utbetales.

Maksimalt tilskudd
Ordningen dekker kostnader til driftsplanlegging på inntil 8000 kr.

Tidsbegrensning
Tilbudet bortfaller hvis det ikke er mottatt anmodning om utbetaling innen et år etter at søknaden er innvilget. Innvilgede midler går da tilbake til «tilskuddspotten»

Prioriteringer
Søknader innenfor tildelingskriteriene behandles fortløpende. Maksimum 1 tilskudd pr søker over en 5 årsperiode.

Klima og miljøhensyn
Planleggingsprosessen skal ivaretakelse av klima- og miljøhensyn være et vesentlig moment.  Det bør eksempelvis tas hensyn til gode logistikkløsninger for transport av grovfôr og husdyrgjødsel og legges vekt på bruk av klima- og energitiltak der dette er teknisk mulig. Tiltaket bør baseres mest mulig på brukets eget ressursgrunnlag. Nye tiltak må planlegges slik at forurensing hindres og naturmangfoldet bevares.

 

Ordningen administreres av MNS miljø og landbruk
Kontaktperson:  Solveig Skjerve - solveig.skjerve@nmsk.no - tlf.: 957 97 119

 

Mer om MNS miljø og landbruk