«Friluftslivsområder er naturpregede områder, i eller utenfor bebygde områder, som er tilrettelagt for friluftslivsaktiviteter.»

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder vil bli en ren temakartlegging, og ikke en plan. Det ligger ingen bindinger i temakartet. Selve kartleggingsarbeidet gjøres av Overhalla kommune, i regi av en arbeidsgruppe satt sammen av ressurspersoner i administrasjonen, og med lokal prosjektleder.

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er en nasjonal satsing. Nord-Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for å koordinere arbeidet i vårt fylke. Mange kommuner har erfart at en slik kartlegging har stor nytteverdi både i planarbeid, ved sikring av arealer, som kunnskapsgrunnlag for mer målrettet tilrettelegging og som del av folkehelsearbeidet. Satsingen er forankret i Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2013), Handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder (2013) og St.meld. 18, 2015-2016 Friluftsliv – natur som kilde til helse og livskvalitet.

I forbindelse med denne kartleggingen ønsker vi å involvere lag og foreninger som har tilknytning til og/eller har informasjon om friluftslivsområder i kommunen. Det vil bli sendt ut invitasjoner til gruppemøter/arbeidsmøter i regi av arbeidsgruppen.

Det er viktig at vi får inn mest mulig informasjon om friluftslivsområdene i kommunen. Derfor ønsker vi at flest mulig melder inn en interesse i å være med på dette prosjektet.

Spørsmål? Ta kontakt med vår arealplanlegger.

Send oss gjerne dine innspill: