Individuell plan (IP)

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du rett til en individuell plan. Med langvarige menes normalt lengre enn to år. Når vi snakker om koordinerte tjenester, betyr det to eller flere tjenester som vi har behov for å koordinere.

Målene dine skal være utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at du deltar aktivt når vi skal lage planen. Hvis du ønsker det kan også dine pårørende delta

Koordinator

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du også rett til en koordinator i kommunen. Koordinatoren skal være din faste kontaktperson for alle tjenestene dine, og sørge for å følge deg opp.

Han eller hun skal også sørge for at tjenestene dine blir koordinert, og skal sikre at dere har framdrift i arbeidet med individuell plan.

Du har fortsatt rett på en koordinator, selv om du ikke ønsker å ha en individuell plan.

Barnekoordinator

Barnekoordinatoren skal sørge for   

  • koordinering av det samlede tjenestetilbudet,   
  • å ha oversikt over og bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av tilbud om eller ytelse av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester,   
  • at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet,   
  • at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner, at familien og barnet gis veiledning i deres kontakt med disse, og at det formidles kontakt eller henvisning videre til slike tjenester eller organisasjoner og   
  • fremdrift i arbeidet med individuell plan.   

Verktøy for arbeid med individuell plan (Samspill)

Det er mange måter å lage en individuell plan på. Kommunen har blant annet et elektronisk verktøy på nett, som kan brukes. Dette heter Samspill.

Samspill:

  • kan tilby et elektronisk møtested for alle involverte på tvers av faggrenser og forvaltningsnivå
  • kan brukes som et generelt samarbeidsverktøy der mange personer og instanser er involvert
  • er utviklet av Visma unique i samarbeid med flere fagmiljøer og brukergrupper. Trondheim kommune har vært en del av dette arbeidet.