Overvann = takvann, gårdsplasser og overflatevann.

I forbindelse med kartleggingen vil det bli utført tilsyn på utvalgte eiendommer. Kartleggingen gjennomføres som et ledd i kommunens plikt til å gjennomføre tilsyn jamfør Plan- og bygningsloven og Byggteknisk forskrift.

Private eiendommer vil bli besiktiget i tidsrommet 20. august - 9. september.

Her vil vi kartlegge hvordan overvannshåndteringen er hensyntatt på de ulike eiendommene. Vi vil se på taknedløp fra boliger og garasjer, og kartlegge eventuelle private sluker og hvor overvannet er ført.

Overvann fra bolig/tomter skal gå inn i på det kommunale overvannsnett, slik at vi har kontroll over overvann i tett bebyggelse.  

Ved spørsmål, ta kontakt med avdelingsingeniør Martin Lysberg v/teknisk avdeling på tlf. 971 48 909. Dersom du ønsker å være tilstede ved besiktigelsen, må du ta kontakt med oss og avtale tidspunkt.

Nærmere info kommer i forkant av tilsynet via sms (varsling 24).