Gjeldende vedtekter for de kommunale barnehagene

§ 1 – Formål
Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 og dennes forskrifter, samt kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage.
Formålsparagrafen i Barnehageloven er styrende og overordnet for den enkelte barnehage.

§ 2 - Eierforhold
Overhalla kommune er eier av de kommunale barnehagene. 
Ansvaret for forvaltningen av kommunale barnehager er underlagt kommunedirektøren. Kommunedirektøren utfører de lovpålagte oppgavene som barnehagemyndighet.

Hver barnehage har en styrer som leder virksomheten i samsvar med lover, forskrifter, kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage.

Samarbeidsutvalg og foreldreråd for den enkelte barnehage velges i henhold til lov og forskrift.

§ 2-1 Samarbeidsutvalgets sammensetning
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. I tillegg kan eier være representert med ett politisk valgt medlem.

Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Styrer i barnehagen fungerer som sekretær i utvalget med uttalelsesrett, men uten stemmerett.

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen

Åpningstid og betaling

§ 3 – Åpningstider

Barnehageåret starter 15. august.

Barnehagenes åpningstid er mandag til fredag 06.30-16.30 på virkedager.

Barnets oppholdstid skal ikke overstige 9 timer pr dag, men ved spesielle behov kan oppholdstiden vurderes økt etter søknad.

Oppholdstid meldes inn til barnehagen innen 1.juni for nytt barnehageår på eget skjema.

Barnehagene er stengt i jul og påske.

I perioden siste uke i juni til oppstart av nytt barnehageår skal alle barn ha minst tre sammenhengende uker ferie. Melding om barnas ferieavvikling skal meldes barnehagen senest 1.april på eget skjema.

I løpet av barnehageåret er det fem planleggingsdager for barnehageansatte. Barnehagene er stengt disse dagene. Datoene annonseres på kommunens hjemmeside før 15.juni.

§ 4 – Betaling
Det betales for elleve måneder i året. I juli og august kreves det inn halv månedssats, mens det kreves inn hel månedssats i de resterende månedene.

Barn som i h t § 5 starter i barnehagen etter fylte ett år i løpet av september, oktober eller november, må ved oppstart før 15. i den måneden barnet fyller ett år, betale for hele oppstartsmåneden. Ved oppstart etter 15. i den måneden barnet fyller ett år, må det betales for halve oppstartsmåneden

I tillegg til helplass, tilbys det plasser med denne størrelsen: - 80 % - 60 % - 50 %.

Plassene blir fordelt på hele dager. I tillegg kan barn med deltidsplass i barnehagene kjøpe enkeltdager dersom barnehagen har kapasitet til det. Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret.

Søskenmoderasjon gis etter følgende satser: - 2. barn: 30 % - Øvrige barn: 50 %

Barnehagene kan kreve inn betaling for mat.

Ved for sen henting kan man pålegges å dekke de faktiske utgiftene dette medfører. Sats: kr 207,- per påbegynt halvtime ved henting etter oppholdstid/barnehagens stengetid.

Søknad og opptak av barn, suppleringsopptak og oppsigelse av plass

§ 5 – Søknad og opptak av barn
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med §16 i Lov om barnehager og tilhørende forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober og november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år og senest fra den datoen barnet fyller ett år.

Det er kommunen som er ansvarlig for å innfri retten til barnehageplass, og det vil ikke bli tatt inn barn bosatt i andre kommuner uten at bostedskommune kjøper plassene. Pris for plass settes lik de nasjonale satsene for finansiering av ikke-kommunale barnehager.

Opptak av barn skjer i mars. Søknadsfrist annonseres på kommunens nettsider. Det skal benyttes digitalt søknadsskjema både når det gjelder opptak og endring av oppholdstid. Skjemaet ligger på kommunens nettsider. Det er felles søknadsskjema og samordnet opptak for kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Følgende kriterier legges til grunn ved opptak (kriterier i prioritert rekkefølge):

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester. Dokumentasjon må framlegges av sakkyndige eller barneverntjeneste på prioritet ved opptak og før opptaket foretas.
  2. Barn av flyktninger.
  3. Andre sosiale forhold som tilsier at det er et særskilt behov for barnehageplass.
  4. Søsken av barn som går i barnehagen prioriteres, hvis dette ikke kommer i konflikt med kriterier som har høyere prioritet.
  5. Barn som fyller ett år etter 30. november og før nytt hovedopptak starter 1.februar påfølgende år, kan tildeles eventuelle ledige plasser etter hovedopptaket, prioritert etter barnets fødselsdato (nærmeste fødselsdato etter 30. november tildeles først).

Hovedopptaket kan suppleres i perioden 1. juni til 1. februar.
Det er ikke mulig å søke supplerende opptak etter 1. februar.

Ledige plasser annonseres på kommunens nettside følgende datoer:
1. juni (oppstart tidligst 15.august)
15.august (oppstart tidligst uke 42)
1.november (oppstart tidligst 1.januar)
15.desember (oppstart innen 1.februar)
Det lyses ut med søknadsfrist 14 dager etter utlysningen.

Søknadene behandles på kommunale styrermøter. Eventuelle ledige plasser i supplerende opptak, tildeles etter samme kriterier som ved hovedopptaket.
Dersom man takker nei til plass i hovedopptaket, mister man lovmessig rett til barnehageplass fram til neste barnehageår.

§ 6 – Oppsigelse av plass
Barnehageplasser skal sies opp skriftlig en måned før fratredelse av plass. Dette gjelder også ved søknad om endring til redusert barnehageplass. For skriftlige oppsigelser mottatt etter 28. februar, må det betales til og med juli måned.

Ved manglende betaling av regninger for opphold i barnehagen, kan plassen inndras. Før en barnehageplass inndras skal det sendes ut skriftlig varsel til betaler.

Andre forhold

§ 7 – Andre forhold
a) Helse (jfr. lov om barnehager §50).
For barn som ikke har fulgt vanlige kontroller ved helsestasjonen i Overhalla, skal det framlegges erklæring om barnets helse.
Barnehagepersonalet har plikt til å gjennomgå adekvat tuberkulosekontroll.

b) Taushetsplikt (jfr. forvaltningsloven §13)
Personalet i barnehagen, andre kommunalt ansatte og samarbeidsutvalget har taushetsplikt om forhold som vedrører barn og hjem de blir gjort kjent med gjennom arbeid og tillitsverv.

c) Opplysningsplikt
Barnehagens opplysningsplikt er beskrevet i Lov om barnehager §§45,46 og 47.