Gjeldende vedtekter for de kommunale barnehagene

§ 1 – Generelt 

Barnehagene skal drives i samsvar med lov om barnehager av 17. juni 2005 og dennes forskrifter, samt kommunale vedtak og plan for den enkelte barnehage. 

§ 2 - Formål 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.  

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.  

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.  

Forvaltning, samarbeidsutvalg, åpningstid og betaling

§ 3 – Forvaltning 

Ansvaret for forvaltningen av kommunale barnehager er underlagt rådmannen. Rådmannen utfører de lovpålagte oppgavene som barnehagemyndighet. 

Hver barnehage har en styrer som leder virksomheten i samsvar med lover, forskrifter, kommunale vedtak og plan for den enkelte barnehage. 

Samarbeidsutvalg og foreldreråd for den enkelte barnehage velges i henhold til lov og forskrift. 


§ 3-1  Samarbeidsutvalgets sammensetning 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.  

 I de kommunale barnehagene består samarbeidsutvalget av 2 foreldre, 2 ansatte og 2 representanter fra eier. 

 

§ 4 – Åpningstider 

Barnehageåret starter 15. august. 

Barnehagenes åpningstid er mandag til fredag 06.30-16.30 på virkedager.  

Barnehagene er stengt i jul og påske. 

I perioden siste uke juni til oppstart av nytt barnehageår skal alle barn ha minst tre sammenhengende uker ferie. Melding om barna ferieavvikling skal meldes barnehagen senest 15.4 på eget skjema. 

I løpet av barnehageåret er det fem planleggingsdager for barnehageansatte. Barnehagene er stengt disse dagene. Datoene annonseres på kommunens hjemmeside før 15.6. 

 

§ 5 – Betaling  

Det betales for elleve måneder i året. I juli og august kreves det inn halv månedssats, mens det 

kreves inn hel månedssats i de resterende månedene.  

Barn som i h t § 6 starter i barnehagen etter fylte ett år i løpet av september, oktober eller november, må ved oppstart før 15. i den måneden barnet fyller ett år, betale for hele oppstartsmåneden. Ved oppstart etter 15. i den måneden barnet fyller ett år, må det betales for halve oppstartsmåneden 

 
I tillegg til helplass, tilbys det plasser med denne størrelsen:  
- 80 % 
- 60 %  
- 50 %.  

Plassene blir fordelt på hele dager. I tillegg kan barn med deltidsplass i barnehagene kjøpe enkeltdager dersom barnehagen har kapasitet til det. Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret. 

Søskenmoderasjon gis etter følgende satser: 
- 2. barn: 30 % 
- Øvrige barn: 50 % 

Barnehagene kan kreve inn betaling for mat.  

Ved for sen henting kan man pålegges å dekke de faktiske utgiftene dette medfører.  
Sats: kr 200,- per påbegynt halvtime ved henting etter barnehagens stengetid. 

Søknad og opptak av barn, suppleringsopptak og oppsigelse av plass

§ 6 – Søknad og opptak av barn 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med §12a i Lov om barnehager og tilhørende forskrifter. 

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år og senest fra den datoen barnet fyller ett år. 

Det er kommunen som er ansvarlig for å innfri retten til barnehageplass, og det vil ikke bli tatt inn barn bosatt i andre kommuner uten at bostedskommune kjøper plassene. Pris for plass settes lik de nasjonale satsene for finansiering av ikke-kommunale barnehager. 

Opptak av barn skjer i mars. Søknadsfrist annonseres i Namdalsavisa og på kommunens nettsider. Det skal benyttes digitalt søknadsskjema både når det gjelder opptak og endring av oppholdstid. Skjemaet ligger på kommunens nettsider. Det er felles søknadsskjema og samordnet opptak for kommunale og ikke-kommunale barnehager. 

Følgende kriterier legges til grunn ved opptak (kriterier i prioritert rekkefølge): 

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne. Sakkyndig vurdering leveres kommunen ved servicesenteret. 
  2. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. 
  3. Andre sosiale forhold som tilsier at det er et særskilt behov for barnehageplass.
  4. Barn som skal starte på skole neste år.  
  5. Aldersfordelingen i barnehagen.  
  6. I den grad det er mulig, prioriteres plasser for søsken i samme barnehageområde (skolekrets), hvis dette ikke kommer i konflikt med kriterier som har høyere prioritet. 
  7. Barn som fyller ett år etter 30. november i opptaksåret, kan tildeles eventuelle ledige plasser etter hovedopptaket, prioritert etter barnets fødselsdato (nærmeste fødselsdato etter 30. november tildeles først). 

Dersom man takker nei til plass i hovedopptaket, mister man lovmessig rett til barnehageplass fram til neste barnehageår.  ​

Hovedopptaket kan suppleres i perioden 15. august til 1. februar. Ventelisten fra hovedopptaket gjelder til 15. september. 
Ledige plasser annonseres/ ajourholdes på kommunens nettside og lyses ut med søknadsfrist 14 dager etter utlysningen. 
Søknadene behandles på kommunens styrermøter. Eventuelle ledige plasser i supplerende opptak, tildeles etter samme kriterier som ved hovedopptaket.  

§ 7 – Oppsigelse av plass 

Barnehageplasser skal sies opp skriftlig, senest 1 måned før fratredelse av plass. Dette gjelder også ved søknad om endring til redusert barnehageplass. For skriftlige oppsigelser mottatt etter 28. februar, må det betales til og med juli måned. 

Ved manglende betaling av regninger for opphold i barnehagen, kan plassen inndras. Før en barnehageplass inndras skal det sendes ut skriftlig varsel til betaler. 

Andre forhold

§ 8 – Andre forhold 

​​Helse (jfr. lov om barnehager § 23). 

For barn som ikke har fulgt vanlige kontroller ved helsestasjonen i Overhalla, skal det framlegges erklæring om barnets helse.  

Barnehagepersonalet har plikt til å gjennomgå adekvat tuberkulosekontroll. 


Taushetsplikt (jfr. forvaltningsloven § 13) 

Personalet i barnehagen, andre kommunalt ansatte og samarbeidsutvalget har taushetsplikt om forhold som vedrører barn og hjem de blir gjort kjent med gjennom arbeid og tillitsverv. 


Opplysningsplikt (jfr . lov om barnehager §§ 21 og 21) 

Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten bistand i klientsaker. De skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenestens side, og de skal av eget tiltak gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold. Av eget tiltak kan opplysninger bare gis etter samtykke fra klienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt. Opplysninger skal normalt gis av styrer.  

Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.