Borgermelding - varsle oss

Gjennom Borgermelding kan du som innbygger melde inn saker som hull i vegbanen, dårlig strøing, manglende gatelys, brøyting, saker innenfor renovasjonsområdet eller annet. Du kan følge med på behandlingen av saken.

Vintervedlikehold og drift av kommunale veger og plasser

Standard: 

 • Vegen skal være framkommelig for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Dette skal oppnås ved å redusere mengden snø og is på vegen, samt sikre tilstrekkelig veggrep for trafikantene.
 • Ved snøvær skal brøyting settes i gang og fullføres i henhold til verdiene nedenfor:
ÅDT Start ved snødybde Ferdig ut brøytet innen
Tørr snø (cm) Våt snø (cm) Tørr snø (cm) Våt snø (cm)
0 – 500 6 4 15 12
 • Under vedvarende snøvær skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maksimal snømengde overholdes. Under ekstreme værforhold kan kravene fravikes.
 • Ved snøvær om natta skal hele vegnettet være gjennombrøytet innen kl. 06.00. Ut brøyting til full bredde inkludert busslommer skal utføres umiddelbart etterpå.
 • Ved drivsnø settes tiltak i verk når høyden på snøskavler midt på kjørefeltet er 15 cm.

Tiltak settes i verk når snøskavler som kan komme overraskende på en bilfører, strekker seg over mer enn halve vegen.

 • Isskraping rekvireres utført av kontraktør for sommervedlikehold, som utfører dette som en del av sin kontrakt med vegskrape.
 • Utløsende standard og krav til tidspunkt for utførelse av rydding etter at vegen er ferdig brøytet, er vist i denne tabellen:
Oppgaver Tiltakskriterier og tiltakstid

Snø- og issåle

Maksimal tykkelse:

Fjernes innen:

 

3 cm

3 døgn

Rydding i vegkryss innen: 1 døgn
Fjerning av snø for sikt, blant annet foran skilt, innen: 1 døgn
Siktrydding i kryss innen: 2 døgn
 • Leskurene skal være ryddet før kl. 07.00, eller senest 4 timer etter ferdig gjennombrøyting, eller etter nærmere instruks.
 • Issvuller skal fjernes før det kan oppstå fare for trafikantene.
 • Det skal strøs dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede kjøretøy å komme opp bakker etc. Tiltak iverksettes i henhold til denne tabellen:
Generelt ÅDT 0 – 500 Punktstrøing Helstrøing
    Start ved: Fullføres innen: Start ved: Fullføres innen:
    µ < 0,30 1 time µ < 0,20 2 timer
  µ = friksjonskoeffisient før tiltak iverksettes
 • Punktstrøing foretas i kurver, bakker, kryss og på rettstrekninger med uoversiktlige avkjørsler.
 • Det skal ikke forekomme strøing på snøsårr/sørpe.
 • Gang- og sykkelveg og fortau skal være farbare for fotgjengere og syklister slik at de foretrekker å ferdes på gang- og sykkelvegen/fortau, fremfor kjørebanen.
 • Gang- og sykkelveger og fortau skal være gjennombrøytet innen kl. 06.00. Ved snøfall mellom kl. 06.00 og 22.00, skal brøyting igangsettes iht. tabell over.
 • På gang- og sykkelveger og fortau skal partier med is være strødd innen kl. 06.00, eller etter 2 timer når friksjonen er mindre enn 0.3.

 

Privat avkjørsel fra offentlig veg

Skal du lage ny en avkjørsel eller flytte eller endre bruken av en eksisterende avkjørsel fra kommunal veg, må du søke kommunen om tillatelse.

Skal avkjørselen gå fra fylkesveg, må du sende søknaden til Statens vegvesen.

En avkjørsel er enhver kjørbar tilknytning mellom offentlig veg og privat eiendom, det vil si området fra vegkanten til tilstøtende privat terreng. Med avkjørsel regnes også tiknytning for fotgjengere.

Gjeldende vegplan

Vegplan for perioden 2023 - 2030: Se vegplanen her