Aktuelle arbeidsoppgaver for KFU:

 • Arbeide med saker av felles interesse for alle skolene i kommunen, f. eks. arbeid mot mobbing.
 • Heve kompetansen hos foreldrene i kommunen ved f. eks. å arrangere foreldrekontaktkurs og/eller kurs for medlemmer av skolens rådsorganer.
 • Informere om aktuelle saker som berører alle foreldrene i kommunen.
 • Arbeide for et godt samarbeid med kommunens skoleadministrasjon og skolepolitikere.
 • Være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole.

Nåværende medlemmer i Overhalla KFU:

I tillegg:

Mer nyttig informasjon finner du på nettsiden til det
Nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen - FUG.

Retningslinjer for Overhalla kommunale foreldreutvalg for grunnskolene

 1. Utvalget er et rådgivende organ for fagområde oppvekst i Overhalla kommune.
  Utvalget skal
  - fremme samarbeidet mellom skolene, heimene og som driver barne- og ungdomsarbeid.
  - jobbe for et godt forhold mellom skolen og samfunnet.
  - fremme barn og foreldre sine interesse
  - ta opp og uttale seg om saker som er viktige for skolen og skolesamfunne
  - uttale seg om saker det får fra kommunale myndigheter og foreldre- og samarbeidsutvalgene på hver enkelt skole.
   
 2. Utvalgets sammensetning/ valgordning. Utvalget har følgende sammensetning:
  - 1 representant fra Hunn
  - 1 representant fra Obus – barneskolen
  - 1 representant fra Obus – ungdomsskolen
  - Representantene velges av foreldrenes arbeidsutvalg ved hver enkelt skole.
  - De velges for 2 år om gangen. Det skal velges personlig varamedlemmer for hvert medlem.
  - Utvalget konstituerer seg selv på første møte etter skolestart.
  - Leder må velges for 2 år. I tillegg velges nestleder og sekretær. 
   
 3. Møter.
  Utvalget setter opp møteplan for skoleåret. Leder kan i tillegg ved behov kalle inn til ekstra møter.
  Sakliste med vedlegg skal sendes sammen med møteinnkallingen. Utsendelse kan besørges av kommunalsjef for oppvekst. Innkalling skal være medlemmene i hende senest 1 uke før møte. Kommunalsjef for oppvekst møter til vanlig på møtene, med mindre utvalget bestemmer noe annet i spesielle saker.
   
 4. Politisk aktivitet
  Utvalget skal være partipolitisk nøytralt og ikke drive noen form for politisk virksomhet.
   
 5. Møtereferat, uttalelser og informasjonsflyt.
  Møtereferat og uttalelser sendes til rådmannen og kommunalsjef for oppvekst.
  Informasjon legges ut på kommunens nettside (lenker til nasjonale sider, retningslinjer, saklister og møtereferat).