Hva er planregister?

Planregisteret består av en kart- og en dokumentdel, disse gir en samlet oversikt over tillatt bruk og vern av arealene i kommunen etter plan- og bygningsloven. Registeret inneholder gjeldende arealplaner, dokumentasjon over vedtatte endringer, dispensasjoner, vedtatte midlertidige forbud, opplysninger om innsigelser og klager.

I tillegg skal planforslag registreres på kartet (i forvaltningsbasen) med planomriss av foreslått område og nasjonal arealplan-ID. Et oppdatert planregister har stor nytteverdi for samfunnet, både for kommunen sin egen forvaltning, for publikum, næringslivet og for den lokale demokratiske prosessen.