Hvordan kan jeg stemme før valgdagen?

 • Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september
 • Hvis du ikke kan stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen kan du få avgitt tidligstemme fra 3. juli
 • Husk å ta med deg gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde)

Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen.
Har du avgitt en forhåndsstemme, er det denne som gjelder.

Hvor kan du tidligstemme?

Du kan få avgi tidligstemme på kommunehuset v/Servicesenteret i 1. etasje i fra 3. juli til 9. august.

Ta kontakt og avtal tid på postmottak@overhalla.kommune.no, eller ring valgansvarlige på telefon 97660648 (Torunn Grønnesby) eller 41536534 (Guri Kjelbergnes).

Får du ikke svar hos valgansvarlige (pga. ferie) Ta kontakt med May Britt Eid på telefon 41536525.

Hvor kan du forhåndsstemme?

Forhåndsstemmegivning kan skje på kommunehuset v/Servicesenteret i 1. etasje, alle hverdager, mandag-fredag fra kl. 08.30 – 15.00 i perioden 10. august til 8. september.
Du kan også forhåndsstemme på Overhalla helsesenter, onsdag 6. september fra kl. 13.00 - 15.00.

Det vil bli anledning til å forhåndsstemme på kveldstid, frem til kl. 19.00, den 23. og 30. august.

I forhåndsstemmeperioden kan alle velgere stemme ved alle tilgjengelige valglokaler i hele landet. Det betyr at selv om du er hjemmehørende i Overhalla kommune, så kan du avgi din stemme i hvilken som helst annen kommune. Dette er ikke mulig hvis du skal stemme på selve valgdagen. Vær obs på at andre kommuner ikke har valglisten fra ditt fylke eller kommune, men du får stemt på parti ved å benytte en generell stemmeseddel som har partier som stiller liste til valgene.

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til din kommune innen 12. september kl. 17.00.
Under forhåndsstemmeperioden sender vi stemmeseddelen til hjemkommunen din, slik at den blir registrert på riktig sted.

ASSISTANSE - fremgangsmåten ved stemmegivningen

Hvis du på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, kan du etter eget ønske få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person som du selv peker ut.
En stemmemottaker eller hjelper har taushetsplikt. Tidligere har det vært slik at en eventuell ekstra hjelper mått være med i tillegg til en stemmemottaker. Dette kravet er nå fjernet ved valget i 2021. Velger kan nå velge om stemmemottaker eller en annen person som velgeren selv peker ut skal yte hjelp.

Kan jeg stemme hjemme?

Hvis du av helsemessige årsaker trenger å få avgitt stemme hjemme, kan vi ordne dette. 

Ta kontakt med valgansvarlige på telefon 97660648 (Torunn Grønnesby) eller 41536534 (Guri Kjelbergnes) eller send  e-post til: postmottak@overhalla.kommune.no.
Frist: Så snart som mulig og senest 4. september.

Hvor og hvordan stemmer jeg på valgdagen?

Du kan stemme her:

 • Gimle forsamlingshus for Ranem/Skogmo krets
 • Øysletta grendehus for Øysletta krets
 • Hunn skole (hall) for Skage krets

På valgkortet ditt står det hvilken stemmekrets du hører til, men vi gjør oppmerksom på at kommunen benytter elektronisk manntall. Dette medfører at du kan stemme i hvilken som helst krets du ønsker. 

Ta gjerne med valgkortet da går det fortere å finne deg i manntallet.

Hvordan stemmer jeg?

 1. Du møter opp på valglokalet og blir vist frem til stemmeavlukke der alle stemmesedler for valget er tilgjengelige
 2. Når du har funnet din stemmeseddel, kan du gjøre endringer (slik stemmer du), brett seddelen/seddlene slik at stempelsiden vender ut
 3. Gå til registreringsbordet, du blir registrert, seddel/sedler blir stemplet og du legger denne/disse i valgurnen

Åpningstid: Alle valglokaler er åpen mellom kl. 13.00 - 20.00.
Husk legitimasjon!

ASSISTANSE - fremgangsmåten ved stemmegivningen

Hvis du på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, kan du etter eget ønske få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person som du selv peker ut.
En stemmemottaker eller hjelper har taushetsplikt. Tidligere har det vært slik at en eventuell ekstra hjelper mått være med i tillegg til en stemmemottaker. Dette kravet ble fjernet ved valget i 2021. Velger kan nå velge om stemmemottaker eller en annen person som velgeren selv peker ut skal yte hjelp.

Hva trenger jeg å ta med meg til valglokalet?

Når du skal avgi sin stemme, må du ha med legitimasjon. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.

Krav til legitimasjon

 • For å avgi en stemme på valgdagen må du ha med legitimasjon. 
 • Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.
 • Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Så lenge legitimasjonen viser at velgeren er den vedkommende utgir seg for å være, anses det som godt nok. Dette gjelder også selv om legitimasjon eventuelt har gått ut på dato.

Hvem har stemmerett?

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Det er ikke nødvendig å registrere eller på noen måte melde seg inn i manntallet – alle som har stemmerett er manntallsført.

Hvor du er manntallsført og har stemmerett, er avhengig av i hvilken kommune du er folkeregisteret som bosatt i per 30. juni hvert valgår.

Har du stemmerett?

For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg må du

 • Du må være fylt 18 år innen 31. desember 2023
 • Du må være registrert bosatt i kommunen innen 30. juni 2023
 • Du må være Norsk statsborger, eller er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret, eller du er statsborger i annet land men har bodd sammenhengende i Norge siden 11. september 2020.
 • Du må være registrert i valgmanntallet. (Dette oppdateres etter folkeregisteret pr. 30. juni i valgåret)

Manntallet er med på å sikre korrekt valg

Ved stemmegivningen blir legitimasjon din sjekket opp mot manntallet for å bekrefte at du har stemmerett. Du blir krysset i manntallet før du får legge stemmeseddelen i urnen. Når du er krysset av i manntallet kan du ikke ombestemme deg og stemme om igjen.

Hva om du bor i utlandet?

Norske statsborgere med stemmerett som er bosatt i utlandet er som hovedregel innført i manntallet. Et unntak finnes imidlertid dersom du har bodd i utlandet i mer enn ti år. I dette tilfelle må du søke om innføring i manntallet i den kommunen som du sist var folkeregistrert i for at stemmen din skal bli godkjent.

Får alle valgkort?

Alle som har stemmerett i Norge skal få tilsendt valgkort.

Valgkortet er digitalt

 • Du vil få tilsendt valgkortet ditt digitalt.
 • Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget.
 • På valgkortet finner du opplysninger om deg og informasjon om valglokalet i din krets på valgdagen. Du kan velge å stemme i et annet valglokale i kommunen.
 • Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet, men det er ikke obligatorisk å ha med.

Noen vil fortsatt få valgkortet i posten

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Har du ikke mottatt valgkort?

Hvis du har stemmerett og ikke fått tilsendt valgkort, kan det være flere årsaker til dette. Du kan bare møte opp for å avgi din stemme, du trenger ikke valgkortet for å få stemt.

Innkomne listeforslag kommunestyrevalget 2023

I hht. valglovens § 6-6 (1) skal listeforslag legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn til kommunen. Til orientering kan disse forslagene endres helt til fristen 31. mars 2023 kl. 12.00.

SV - Sosialistisk Venstreparti

Fremskrittspartiet

Senterpartiet

Arbeiderpartiet

 

Offisielle valglister legges ut til ettersyn etter valgstyrets behandling 16. mai 2023. Klage med krav om endring av vedtak må fremsettes innen 23. mai 2023. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Se valgloven § 6-8 for mer informasjon.

Listeforslag kommunestyrevalget 2023

Hvordan levere inn listeforslag?

Elektronisk listeforslag

Valgdirektoratet har utviklet en elektronisk løsning for listeforslag som kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslaget ved kommunestyre-, fylkestings-, og stortingsvalg.

Vi ønsker at dere tar i bruk denne løsningen ved innlevering av forlag til kommunestyrevalget i 2023: Opprett listeforslag i listeforslagsportalen

Mer informasjon om å opprette elektronisk listeforslag på valg.no

Hvis dere trenger teknisk assistanse i løsningen, kan dere kontakte Valgdirektoratet på e-post: post@valg.no

Listeforslag på papir

Listeforslag kan også leveres på papir

Bruk da gjerne Valgdirektoratet sin mal: Skjema for innlevering av listeforslag

Listeforslaget må inneholde: 

 • Navn på parti/gruppe
 • Hvilket valg 
 • Kandidatene som stiller til valg
 • Underskrifter
 • Tillitsvalgte og tillitsutvalg
 • Vedlegg

Navn på parti/gruppe

Listeforslaget skal ha en overskrift som viser parti eller gruppe. Navnet må ikke kunne forveksles. Registrerte partier SKAL bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Det er ikke adgangt til å bruke et annet navn som undertittel, heller ikke lokalavdelingens navn. Hvis flere registrerte partier stiller fellesliste, må alle partienes registrerte navn være med i listeoverskriften. Tilsvarende må det registrerte partiets navn være med i listeoverskriften når partiet stiller liste soammen med ne gruppe som ekker er registrert som parti.

Hvilke valg og valgdistrikt listen gjelder for

Listeforslaget må tydelig vise hvilket valg og valgdistrikt listen gjelder for (Kommunestyrevalget i Overhalla kommune 2023). 

Kandidatene som stiller til valg

Listeforslaget skal i rekkefølge inneholde de kandidater som partiet/gruppen ønkser å stille til valg med, og må minst inneholde 7 navn i rekkefølge. I Overhalla kommune kan hvert enkelt listeforslag maksimalt inneholde 27 navn (antall representanter i kommunenstyret (21) + 6 navn). 

Inntil 4 personer på listen kan gis et tillegg i personlig stemmetillegg på 25 % av det antallet stemmesedler som listen mottar ved valget. Navnet på disse må stå først på listen og skrives med uthevet skrift. 

Kandidatene skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. Opplysning om kandidatenes stilling eller bosted kan påføres. Hvis det er fare for å forveksle kandidater, skal stilling og/eller bosted tas med. NB: Hvis stilling eller bosted føres opp, må dette gjøres for alle kandidatene på listen. 

Kandidatene kan ikke stå på flere listeforslag samtidig. 

På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 30 tegn (inklusive mellomrom). Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 30 tegn skal forkortes og vises på stemmeseddelen.Stilling og bosted kan tas med dersom forslagsstillerne ønsker det, men vær oppmerksom på at det er begrenset plass på stemmeseddelen. 

Underskrifter

Et listeforslag må være underskrevet av et visst antall personer for å være gyldig. Antall underskrifter avhenger av om partiet er registrert i Partiregisteret i Brønnøysundregistrene og partiets oppslutning ved forrige stortingsvalg. For registrerte partier som har fått minst 500 stemmer i et fylke eller 5000 stemmer i hele landet, eller er blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg, benyttes forenklet regelverk, der kravet er underskrift av to styremedlemmer av partiets lokalavdeling med ansvar for valgdistriktet listen gjelder for. Styremedlemmene som skriver under på listeforslaget må ha stemmerett i valgdistriktet. Hvis et registert politisk parti stiller listeforslag sammen med en uregistrert gruppe, kan ikke forenklet regelverk benyttes, og avsnittet nedenfor må følges. 

For partier eller grupperinger som ikke fyller kravene til forenklet regelverk, kreves underskrift av 59 personer med stemmerett i Overhalla kommune. Det tilsvarer 2 % av antall stemmeberettigede innbyggere ved forrige kommunestyrevalg.

Signaturene er underlagt taushet og skal ikke offentliggjøres. 

Tillitsvalgte og tillitsutvalg

Alle listeforslag skal ha en tillitsvalgt og en vararepresentant blant dem som har underskrevet listeforslaget. Kontaktopplysninger til de tillitsvalgte bør oppgis. Den tillitsvalgte sine oppgaver er blant annet å representere forslagsstillerne i forhandlinger med valgstyret om listeforslaget. Når et listeforslag fra et registrert politisk parti er underskrevet av to av lokalavdelingens styremedlemmer, anses disse å utgjøre tillitsvalgt og vararepresentant, mens det for uregistrerte partier og grupper er de to øverste underskriverne. 

Tillitsutvalget har myndighet til å trekke listeforslaget tilbake. For uregistrerte partier og grupper bør det derfor angis navn på et visst antall personer av dem som har unverskrevet på listeforslaget for å fungere som tillitsutvalg. Er ikke tillitsutvalg spesifisert, er det de fem øverste sunderskriverne som er å anse som tillitsutvalg og de tre neste som vara. For registrerte partier er det styret for lokalavdelingen som utgjør tillitsutvalget. 

Vedlegg

Sammen med listeforslaget skal det være et vedlegg med nærmere informasjon om kandidatene. 

En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.
Dersom kandidaten ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i Overhalla kommune når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen. Dvs. at vedkommende på valgdagen vil være registrert bosatt i kommunen.
Dersom en kandidat ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.

Hvem er valgbare til kommunestyret

Valgbar til kommunestyret og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved valget og som står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og som ikke er utelukket eller fritatt.

Utelukket fra valg til kommunestyret er:
a) Statsforvalteren og assisterende statsforvalter og
b) den som i vedkommende kommune er

 • kommunedirektør eller dennes stedfortreder,
 • kommunalsjefer, etatssjefer og lederer på tilsvarende nivå
 • sekretær for kommunestyret
 • ansvarlig for regnskapsfunksjonen
 • den som foretar revisjon for kommunen

Om en person skal utelukkes fra valg avhenger av om vedkommende innehar stillingen når kommunestyret trer i funksjon. 

Rett til å kreve fritak fra kommunestyrevalg

For å bli fritatt fra valg, må man avgi en skriftlig erklæring på at man ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten. 

Hvis man ikke krever fritak fra å stå på den aktuelle valglisten innen valgstyret sin satte frist, kan man ikke nekte å ta i mot valg. 

Valgstyret kommer til å sette en frist for å melde inn krav om fritak. 

Listeforslag til ettersyn

Listeforslag skal legges til ettersyn etter hvert som de kommer inn. 

Følgende listeforslag er innlevert til kommunestyrevalget i 2023: 

Frist for å trekke listeforslaget

Frist for å trekke listeforslaget er 20. april (kl 12:00) i valgåret.

Mer informasjon

Valgdirektoratet
Valgloven
Valgforskriften

Sametingsvalget

Sametingets valgmanntall

Det er ikke sametingsvalg i 2023, men Sametingets valgmanntall skal legges ut til gjennomsyn, jfr. forskrift om valg til Sametinger § 8. Det er anledning til å kreve retting av valgmanntallet, jfr. forskrift om valg til Sametinget § 9.

Et slikt krav må sendes Sametinget enten pr. e-post: samediggi@samediggi.no eller pr. post: Postboks 3, 9735 Kárášjohka-Karasjok.

Neste valg til Sametinget blir september 2025.

Sametinget 

Valgansvarlige og kontaktinformasjon

Har du spørsmål om valget?

Torunn Grønnesby, valgansvarlig
Send e-post
Tlf. 97660648

Guri Kjelbergnes, valgansvarlig 2
Send e-post
Tlf. 415 36 534

Ønsker du kontakt med valgstyret?

Hege Kristin Kværnø Saugen, valgstyrets leder
Send e-post
Tlf. 90677617