Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal være styringsverktøy for anleggsutbyggingen de neste 4 år.

Overhalla kommune ønsker å stimulere til fysisk aktivitet og bedre folkehelse.

Planen bygger på kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og er i tråd med statlige og fylkeskommunale føringer og retningslinjer for fagfeltet.

Handlingsprogram og uprioritert langtidsplan er vedlegg til planen. Handlingsprogrammet prioriteres hvert år ved rullering av planen.

 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022-2025

Handlingsprogram for 2022-2025

Uprioritert langtidssplan for 2022-2025

Kommunestyrets vedtak