Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen danner grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den gir retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet. Kommuneplanens samfunnsdel med handlingsdel er førende for den årlige budsjett- og økonomiplanprosessen.

Kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2032

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel består av et kart som viser bruk og vern av arealer og et sett bestemmelser og retningslinjer som ligger til grunn for den detaljerte planleggingen av utbyggingsprosjekter.

Kommuneplanens arealdel - Plandokument-bestemmelser-retningslinjer
Kommuneplanens arealdel - Plankart