Møteprotokoll

Les og last ned saklisten til kommunestyret her. 

 

Saksliste

Saksnummer

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 24/22

Flytting av Kvalstad skole - søknad om kommunalt bidrag
Vedlegg:

 1. Brev fra prosjektgruppa ved Skage Frivilligsentral om Kvalstad skole, datert 29.3.22

 

PS 25/22

Søknad om tilskudd Melamartnan 2022

 

PS 26/22

Sluttbehandling av reguleringsplan for Skage sentrumsboliger (detaljregulering)
Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, 16.02.2022, rev. 22.02.2022
 2. Planbestemmelser, 16.02.2022, rev. 22.02.2022
 3. Plankart, 16.02.2022
 4. Innkomne merknader 1-8
 5. Særutskrift FOR-sak 16/22, 08.03.2022, 1. gangs behandling - offentlig ettersyn

 

PS 27/22

Erverv av regulert område - Hunnaåsen boligområde

 

PS 28/22

Økt finansiering - Trykkøkningsanlegg Flasnes-Lysberget

 

PS 29/22

Gimle - mulighetsstudie og videre forprosjekt
Vedlegg:

 1. Mulighetsstudie om Gimle, utarbeidet av Blom Arkitekter AS, datert 23. mars 2022
 2. Uttalelse fra Overhalla Idrettslag om Gimle, datert 7.4.2022

 

PS 30/22

Virksomhetsrapport 1. tertial 2022
Vedlegg:

 1. Finansrapport 1. tertial 2022 
 2. Virksomhetsrapport 1. tertial 2022

 

PS 31/22

Årsberetning 2021
Vedlegg:

 1. Årsberetning 2021
 2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og beretning 2021

 

PS 32/22

Årsregnskap 2021
Vedlegg:

 1. Årsregnskap 2021
 2. Revisjonsberetning 2021

 

PS 33/22

Revidert økonomiplan 2022-2026
Vedlegg:

 1. Revidert økonomiplan 2022-2026

 

PS 34/22

Valg av representant og vararepresentant til rådsforsamlingen i Stiftelsen Norsk Revyfaglig Senter
Vedlegg:

 1. Vedtekter stiftelsen Norsk revyfaglig senter

 

PS 35/22

Oppdatering av kommunens representanter til generalforsamlingen i KLP
Vedlegg:

 1. Selskapsvedtekter for KLP - 2021

 

PS 48/22

Valg av representant og vararepresentant til årsmøte for Overhalla Frivilligsentral SA

 

PS 49/22

Valg av representant og vararepresentant som utsending til årsmøte i Melamartnan SA

 

PS 50/22 Erverv av rettigheter til å etablere ledningsanlegg (Behandles av formannskapet først, samme dag kl. 11.00)  
PS 51/22 Ekspropriasjon av regulert areal - veggrunn (Behandles av formannskapet først, samme dag kl. 11.00)  
PS 52/22 Navnsetting på parkareal ved Namsgløtt (Behandles av formannskapet først, samme dag kl. 11.00)