Les og last ned saklisten til kommunestyret


Se opptak her: 

Saksliste

Saksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 26/20

Forvaltningsrevisjonsrapport - Elevenes psykososiale miljø
Vedlegg:

 1. Forvaltningsrevisjonsrapport
 2. Saksprotokoll fra kontrollutvalgets behandling 12.5.20, sak 10/20

 

PS 27/20

Skatteoppkreverfunksjonen 2019
Vedlegg:

 1. Årsrapport 2019 fra Skatteoppkreveren i Overhalla
 2. Skatteetatens kontrollrapport Overhalla 2019
 3. Saksprotokoll fra Kontrollutvalgets behandling 12.5.20, sak 12/20

 

PS 28/20

Høring - endring av vilkår for tillatelse til bruk av snøskuter til egen hytte

 

PS 29/20

Lokale retningslinjer for behandling av en del saker innen landbruk

 

PS 30/20

Kommunal slamforskrift
Vedlegg:

 1. Kommunal slamforskrift for MNA-kommuner

 

PS 31/20

Høydebasseng Ryggahøgda - nytt styringssystem og skifte av innmat

 

PS 32/20

Valg av varamedlem i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

PS 33/20

Valg av medlemmer til styre for A.D. Lund skogfond

 

PS 34/20

Valg av styre for Elias Hildrums legat for inneværende valgperiode frem til okt. 2023

 

PS 35/20

Virksomhetsrapport 1. tertial 2020
Vedlegg:

 1. Virksomhets- og regnskapsrapportering 1. tertial 2020

 

PS 36/20

Årsberetning og årsregnskap 2019 Midtre Namdal samkommune
Vedlegg:

 1. Årsberetning og årsregnskap Midtre Namdal samkommune 2019
 2. Revisjonsberetning 2019 - MNS
 3. Kontrollutvalgets uttalelse til Midtre Namdal samkommunes regnskap 2019
 4. Årsregnskap med noter

 

PS 37/20

Årsmelding 2019
Vedlegg:

 1. Årsberetning og rapport 2019

 

PS 38/20

Årsregnskap 2019
Vedlegg:

 1. Årsregnskap 2019
 2. Revisjonsberetning 2019
 3. Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2019

 

PS 39/20

Revidert økonomiplan 2020-2023

 

PS 40/20

Disponering av ekstraordinære midler til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg

 

PS 41/20

Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024

 

PS 42/20

Valg av jordskiftemeddommere fra perioden 1.1.2021 - 31.12.2024

 

PS 43/20

Valg av meddommere for Namdal Tingrett for perioden 1.1.2024-31.12.2024

 

PS 44/20

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for Frostating lagmannsrett for perioden 1.1.2021-31.12.2024

 

PS 45/20 Overhalla administrasjonsbygg - nytt varme- og ventilasjonsanlegg - merfinansiering
Vedlegg:
 1. Særutskrift av K- sak 6/19 - Finansiering - Nytt varme og ventilasjonsanlegg adm.bygget