Les og last ned saklisten til kommunestyremøte her.

Saksliste

 

Utvalgssaksnr.


Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 28/21

Medlemskap i Nettverket for kommunale vannkrafteiere
Vedlegg:

 1. Tverrpolitisk krafttak for mer rettferdig fordeling av vannkraftverdiene

 

PS 29/21

Høring på regional vannforvaltningsplan for Trøndelag 2022 - 2027
Vedlegg:

 1. Regional vannforvaltningsplan 2022-2027 - Trøndelag vannregion
 2. Regionalt tiltaksprogram 2022-2027 - Trøndelag vannregion

 

PS 30/21

Årsmelding 2020 - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Vedlegg:

 1. Årsmelding 2020 - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

PS 31/21

Sluttsak - Utbygging av elektrisk infrastruktur på Skage industriområde 2020

 

PS 32/21

Sluttsak - Utbygging Ranemsletta barnehage

 

PS 33/21 Salg av kommunal bolig Melavegen 14 og 16  

PS 34/21

Utskifting og oppgradering av avløpspumpestasjoner

 

PS 35/21

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030 - høring
Vedlegg:

 1. Kommuneplanens samfunnsdel 2021

 

PS 36/21

Behandling og vedtak av stedsnavn og øvrige navn i Overhalla kommune

 

PS 37/21

Eiendomsforhold på Svenningmoen - Overdragelse av tomt for idrettsanlegg til Overhalla idrettslag

 

PS 38/21

Samhandlingsleder for kommunene innenfor helseområdet

 

PS 39/21

Samarbeidsavtale om legevakt i Midtre Namdal
Vedtak:

 1. Avtale legevakt

 

PS 40/21

Virksomhetsrapport 1. tertial 2021

 1. Finansrapport 1. tertial 2021
 2. Virksomhetsrapport 1. tertial 2021 

 

PS 41/21

Årsberetning 2020
Vedlegg:

 1. Årsberetning 2020
 2. Virksomhetsrapport 2020

 

PS 42/21

Årsregnskap 2020
Vedlegg:

 1. Årsregnskap 2020
 2. Revisors beretning til årsregnskapet 2020
 3. Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020

 

PS 43/21

Revidert økonomiplan 2021-2024
Vedlegg:

 1. Opprinnelig Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024, vedtatt av kommunestyret 22.12.2020

 

PS 44/21

Møteplan 2. halvår 2021