Her kan du se møteprotokollen.
 

Les og last ned sakliste til kommunestyret her.

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 83/19

Helsemessig og sosial beredskapsplan 2020-2024
Vedlegg:

 1. Helsemessig og sosial beredskapsplan 2020-2024

 

PS 84/19

Forsøk med skolemåltid i Overhalla. Forberedende politisk behandling.

 

PS 85/19

Marit Haugum Mo - Søknad om permisjon fra verv som kommunestyrerepresentant

 

PS 86/19

Museet Midt IKS - Revidert selskapsavtale gjeldende fra 1.1.2020
Vedlegg:

 1. Revidert selskapsavtale for Museet Midt IKS gjeldende fra 01.01.20
 2. Protokoll fra Rep.skap møte i Museet Midt IKS 24.09.19

 

PS 87/19

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS - Selskapsavtale mm.
Vedlegg:

 1. Selskapsavtale for Midtre Namdal Avfallsselskap
 2. Retningslinjer for interkommunal klagenemnd
 3. Retningslinjer for valgkomiteen
 4. Retningslinjer for kontraheringsutvalg 

 

PS 88/19

Avklaringer omkring rentekompensasjonsmidler fra Husbanken til orgel i Ranem kirke

 

PS 89/19

Spillemidler 2020 i Overhalla kommune
Vedlegg:

 1. Anleggsplan for 2020

 

PS 90/19

Valg av sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd vedr. eiendomsskatt for perioden 2019-2023
Vedlegg:

 1. Eiendomsskattevedtekter

 

PS 91/19

Valg av representanter til årsmøte 2019-2023 - Revisjon Midt-Norge SA

 

PS 92/19

Valg av medlem og varamedlem til beredskapsstyret i Namdal IUA for perioden 2019-2023
Vedlegg:

 1. Brev fra Namsos brann og redningsvesen ifmb valg til beredskapsstyret

 

PS 93/19

Valg av trafikksikkerhetsutvalg for perioden 2019-2023

 

PS 94/19

Valg av medlemmer til kvalitetsvurderingsutvalg for grunnskolene i Overhalla
Vedlegg:

 1. System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter Opplæringsloven i Overhalla kommune

 

PS 95/19

Vannregionutvalget i Trøndelag (VRU) - Oppnevning av representant og vararepresentant

 

PS 96/19

Valg av tilflyttingsnemd for perioden 2019-2023

 

PS 97/19

Valg av barn- og unges representant i forbindelse med plan- og utbyggingssaker for perioden 2019-2023

 

PS 98/19

Årsbudsjett 2020
Vedlegg:

 1. Årsbudsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023

 

PS 99/19

Økonomiplan 2020-2023
Vedlegg:

 1. Årsbudsjett og Økonomiplan 2020-2023
 2. Handlingsprogram for miljøarbeidet

 

PS 100/19

Møteplan for 1. halvår 2020

 

PS 101/19 Reguleringsplan for Skiljåsaunet boligfelt - Sluttbehandling
Vedlegg:
 1. Særutskrift FOR-sak 54/19
 2. Reguleringsplankart, datert 25.4.19
 3. Reguleringsplanbestemmelser, datert 25.4.19
 4. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 25.4.19
 5. Vedlegg til planbeskrivelse med sjekkliste for ROS
 6. Brev datert 7.8.19 fra Fylkesmannen i Trøndelag (innsigelse).
 7. Brev datert 7.10.19 fra Fylkesmannen i Trøndelag (trekker deler av innsigelsen)
 8. Plankonsulentens kommentar til planforslaget, datert 22.9.19
 9. Brev datert 23.10.19 fra plankonsulent i forbindelse med videre behandling av planen
 10. Brev datert 5.12.19 fra Fylkesmannen i Trøndelag - Innsigelse trukket
 
PS 102/19 Høringsuttalelse - NOU 2019:16 - Skattelegging av vannkraftverk
Vedlegg:
 1. Høringsbrev om NOU:16 datert 30.09.2019
 2. NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk