Her kan du se møteprotokollen.
 

Les og last ned saklista til kommunestyremøte her.

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 26/19

Rehabiliteringsplan Overhalla kommune 2019-2024
Vedlegg:

 1. Rehabiliteringsplan for Overhalla kommune 2019-2024

 

PS 27/19

Sluttsak - finansiering av utbygging av tilknytning vann/ avløp for Skogmo Industripark

 

PS 28/19

Sluttsak - reparasjon av høydebasseng Ryggahøgda

 

PS 29/19

Sluttsak vannmålere til alle

 

PS 30/19

Sluttsak forprosjekt for Ranem renseanlegg
Vedlegg:

 1. Vedlegg til sak - Sluttsak forprosjekt Ranem renseanlegg.pdf

 

PS 31/19

Sluttsak for 2015/6085 og  2017/6843 nye avløpspumpestasjoner.

 

PS 32/19

Sluttsak nytt høydebasseng skage

 

PS 33/19

KonSek Trøndelag IKS - Ny selskapsavtale gjeldende fra 1.1.2020
Vedlegg:

 1. Brev fra Konsek datert 21.5.19
 2. Møteprotokoll fra behandling i Representantskapet 29.4.19, sak 03/19
 3. Utkast til ny selskapsavtale

 

PS 34/19

Reguleringsplan for Ranemsletta - merfinansiering

 

PS 35/19

Nytt veg- og adressenavn i Overhalla kommune - Storberrevegen

 

PS 36/19

Bergløypas venner - Søknad om tilskudd til rekkverk og sikringstiltak ved Berg

 

PS 37/19

Samarbeidsavtale med Høylandet og Grong om felles tjeneste for landbruk og naturforvaltning
Vedlegg:

 1. Rapport med forslag til felles tjeneste for landbruk og naturforvaltning Overhalla, Høylandet og Grong, datert 09.05.2019, med vedlegg 1 og 2 til rapporten
 2. Forslag til samarbeidsavtale mellom Overhalla kommune og Høylandet kommune/Grong kommune om landbruk og naturforvaltning
 3. Høringsuttalelse fra Naturviterne Midtre Namdal Samkommune, datert 22.05.19

 

PS 38/19

Høring - Nasjonal ramme for vindkraft på land

 

PS 39/19

Salg av kommunal bolig Stasjonsvegen 15 A og B

 

PS 40/19

Skogrydding langs kommunale veier i Overhalla

 

PS 41/19

Regulering av tomtepriser og markedsføringskampanje av kommunale boligtomter

 

PS 42/19

Utbygging Hunn skole med tilhørende flerbrukshall

 

PS 43/19

Gimle - videre saksgang etter gjennomført forprosjekt.
Vedlegg:

 1. Tilstandsvurdering Gimlehallen
 2. Gimle flerbrukshall - Vurdering tilstand og egnethet for framtida, og investerings- og levetidsvurdering
 3. Skisse forprosjekt

 

PS 44/19

Årsmelding 2018
Vedlegg:

 1. Virksomhetsrapport 2018
 2. Årsmelding 2018

 

PS 45/19

Årsregnskap 2018
Vedlegg:

 1. Årsregnskap 2018
 2. Revisjonsberetning
 3. Kontrollutvalgets uttalelse

 

PS 46/19

Revidert økonomiplan 2019-2022
Vedlegg:

 1. Revidert økonomiplan 2019-2022

 

PS 47/19

Regnskaps- og virksomhetsrapport 1. tertial 2019
Vedlegg:

 1. Finansrapport 1. tertial 2019
 2. Virksomhetsrapport 1. tertial 2019

 

PS 48/19

Møteplan 2. halvår 2019