Her kan du se møteprotokollen.
 

 

Les og last ned saklista til kommunestyret her.

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 67/19

Rapport selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
Vedlegg:

 1. Rapport fra selskapskontroll i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
 2. Vedtaksbrev fra Kontrollutvalgets behandling 5.9.19

 

PS 68/19

Søknad om permisjon fra verv som varamedlem til Overhalla kommunestyre - Marianne Øyesvold

 

PS 69/19

Søknad om sluttfinansiering av nytt orgel i Ranem kirke
Vedlegg:

 1. Søknad om sluttfinansiering datert 29.8.19 fra Midtre Namdal kirkelige fellesråd
 2. Sluttrapport orgelprosjekt i Ranem kirke, juni 2019 fra Midtre Namdal kirkelige fellesråd

 

PS 70/19

Tilstands- og utviklingsrapport for de kommunale grunnskolene 2019
Vedlegg:

 1. Tilstands- og utviklingsrapport for de kommunale grunnskolene 2019

 

PS 71/19

Deltakelse i IKA Trøndelag IKS
Vedlegg:

 1. Selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS fra 2020

 

PS 72/19

Innspill - Egnet plassering av hurtigladepunkt i Overhalla

 

PS 73/19

Navnesak Overhalla kommune - Boligveg ved Skiljåsaunet

 

PS 74/19

Reguleringsplan for Skiljåsaunet boligfelt - 2.gangs- og sluttbehandling
Vedlegg:

 1. Særutskrift FOR-sak 54/19
 2. Reguleringsplankart, datert 25.4.19
 3. Reguleringsplanbestemmelser, datert 25.4.19
 4. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 25.4.19
 5. Vedlegg til planbeskrivelse med sjekkliste for ROS
 6. Brev datert 7.8.19 fra Fylkesmannen i Trøndelag (innsigelse).
 7. Brev datert 7.10.19 fra Fylkesmannen i Trøndelag (trekker deler av innsigelsen)
 8. Plankonsulentens kommentar til planforslaget, datert 22.9.19
 9. Brev datert 23.10.19 fra plankonsulent i forbindelse med videre behandling av planen

 

PS 75/19

Regnskaps- og virksomhetsrapport 2. tertial 2019
Vedlegg:

 1. Virksomhetsrapport 2 tertial 2019 
 2. Finansrapport 2. tertial 2019

 

PS 76/19

Valg av nytt kommunestyremedlem til prosjektgruppa Ung i Overhalla

 

PS 77/19

Valg av representanter og vararepresentanter til samarbeidsutvalgene i skoler/kulturskole/barnehager for perioden 2019-2023

 

PS 78/19

Valg av fjellstyre for 2019-2023

 

PS 79/19

Valg av representant og vararepresentant til Midtre Namdal kirkelige fellesråd 2020-2023

 

PS 80/19

Valg av styre for Anna Himos legat for perioden 2019-2023
Vedlegg:

 1. Statutter for legatet

 

PS 81/19

Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til legat - Fond for støtte til ungdom under utdanning mv. og Overhalla kommunes fond for økonomisk støtte i Overhalla
Vedlegg:

 1. Fondets vedtekter

 

PS 82/19

Valg av representanter til NTE eiermøte 2020-2023