Les og last ned sakliste til kommunestyremøte her.
 

Saksliste

Utvalgssaksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 69/20

Marit Mo - Søknad om fritak fra sitt verv som kommunestyrerepresentant

 

PS 70/20

Søknad om fritak fra verv - Marianne Øyesvold

 

PS 71/20

Valg av medlem og varamedlem til representantskap i interkommunalt politisk råd i Namdal

 

PS 72/20

Reglement for Overhalla ungdomsråd
Vedlegg:

  1. Forslag til reglement

 

PS 73/20

Retningslinjer for barn og planlegging i Overhalla kommune
Vedlegg:

  1. Forslag til retningslinjer

 

PS 74/20

Ny Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS gjeldende fra 1.1.2021
Vedlegg:

  1. Ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS - Brev datert 29.10.20 fra Konsek Trøndelag
  2. Ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS - Utkast - Selskapsavtale fra 1.1.2021
  3. Ny selskapsavtale Konsek Trøndelag IKS - Oversikt Eierandeler fra 1.1.2021

 

PS 75/20

Klimaregnskap 2019
Vedlegg:

  1. Klimaregnskap 2019

 

PS 76/20

Tilstands- og utviklingsrapport for de kommunale grunnskolene 2020

 

PS 77/20

Spillemidler 2021 i Overhalla kommune

 

PS 78/20

Revidering økonomireglement

 

PS 79/20

Sluttbehandling - Kommunal planstrategi 2020 - 2023
Vedlegg:

  1. Kommunal planstrategi 2020-2023

 

PS 80/20

Årsbudsjett 2021
Vedlegg til sak 80 og 81:

  1. Årsbudsjett og økonomiplan 2021-2024

 

PS 81/20

Økonomiplan 2021-2024

 

PS 82/20

Møteplan for 1. halvår 2021