Les og last ned saklisten til kommunestyremøte her.

Saksliste

Utvalgssaksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 45/21

Søknad om serveringsbevilling - Tødåsen Landhandel

 

PS 46/21

Klimaregnskap 2020
Vedlegg:

  1. Klimaregnskap 2020

 

PS 47/21

Valg av nytt medlem av kontrollutvalget for inneværende valgperiode

 

PS 48/21

Startlån fra Husbanken til videreutlån

 

PS 49/21

Søknad om støtte til utbygging av kommunalt vann til beboere på Reinbjør
Vedlegg:

  1. Søknad om tilknytning til kommunalt vann til beboere på Reinbjør

 

PS 50/21

Søknad om konsesjon på gnr 4 bnr 2 i Overhalla
Vedlegg:

  1. Konsesjonssøknad

 

PS 51/21

Drøftingsgrunnlag næringsrettet vekst og utvikling, herunder støtte til etablering og videreutvikling av næringsvirksomhet
Vedlegg:

  1. Utredning om næringsutvikling i Overhalla - nytenking og grønn verdiskaping. September 2021

 

PS 52/21

Høring - Regional plan for arealbruk i Trøndelag
Vedlegg:

  1. Høringsutkast - Regional plan for arealbruk 2021-2030

 

PS 53/21

Finansiering av utbygging og oppgradering av vann og avløp Hunn sentrum

 

PS 54/21

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fradeling av areal for parkeringsplass i Svalia, 47/2, Kjell Aspnes.Finansiering av grunnkjøp og opparbeidelse av parkeringsplass og adkomstveg.

 

PS 55/21 Høring - Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2023
Vedlegg:
  1. Høringsutkast
 
PS 56/21 Høring om ny kirkelig organisering
Vedlegg:
  1. Høringsnotat