Les og last ned saklisten til kommunestyret her.

Sakliste 
 

Saksnr.

Tittel

UOFF
(Lukket)

RS 3/21

Referater til kommunestyremøte 25.5.2021

 

PS 21/21

Årsmelding Overhalla Eldreråd 2020
Vedlegg:

  1. Årsmelding 2020

 

PS 22/21

Sluttsak - Gatelys standardheving

 

PS 23/21

Sluttsak - Høydebasseng ryggahøgda - Nytt styringssystem og skifte av komponenter i ventilkammer

 

PS 24/21

Sluttregnskap - VV10897 Klykkbekken - sikring mot erosjon og skred i kvikkleire

 

PS 25/21

Søknad om kommunal overtakelse av privat vannledning Flasnes - Lysberg

 

PS 26/21

Jernbanestien

Vedlegg:

  1. Signert tillegg til kontrakt 2020-0214 - Avtale om forlengelse av tursti i Overhalla

 

PS 27/21

Finansiering av utbygging strømforsyning Skage industriområde 2021