Møteprotokollen finner du her.

Les sakliste til kommunestyremøte (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

 

Saksnr

Innhold

 

PS 12/19

Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Vedlegg:

  1. Saksprotokoll fra kontrollutvalgssak 04/19
  2. Årsrapport 2018

 

PS 13/19

Årsmelding - Overhalla Eldreråd 2018
Vedlegg:

  1. Årsmelding 2018

 

PS 14/19

Uteområde OBUS

 

PS 15/19

Trafikkløsning OBUS - finansiering
Vedlegg:

  1. Særutskrift KOM-sak 47/18, 18.9.18

 

PS 16/19

Høring (samferdselsområdet i Trøndelag): Delstrategier for trafikksikkerhet, gods, mobilitet og sjø

 

PS 17/19

Høring - Iverksettelse av prosess for nedleggelse av Namsosbanen
Vedlegg:

  1. Høringsbrev - Iverksettelse av prosess for nedleggelse av Namsosbanen, datert 7.2.19
  2. Høringsbrev fra Skogmo Industripark, datert 5.3.19

 

PS 18/19

Navnesak i Overhalla kommune - Nytt vegnavn innenfor reguleringsplan Skageåsen III, trinn IV.

 

PS 19/19

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Fuglår steintak
Vedlegg:

  1. Særutskrift FOR-sak 85/18, 3.12.2018 - 1. gangs behandling av reguleringsplan for Fuglår steintak
  2. Planbeskrivelse, datert 1.2.18
  3. Reguleringsplankart, datert 1.2.18
  4. Reguleringsbestemmelser, datert 1.2.18, sist revidert i hht. vedtak i FOR-sak 85-18, 3.12.18

 

PS 20/19

Gatelys standardheving - finansiering

 

PS 21/19

Søknad om kjøp av areal regulert til landbruksformål på Skage industriområde - Anita L. og Marius Vold.