Les og last ned sakliste og vedlegg til møte her.

MERK: Vi fikk problemer med vedlegget kulturminneplan i vår innsynsmodul, men hvis du klikker på møteinnkallingen finner du den.

Sakliste

Utvalgs-saksnr.


Tittel

 

PS 19/23

Endring vedtekter for de kommunale barnehagene

 

PS 20/23

Ombygging av postkjøkken til vaskesentral Overhalla sykeheim

 

PS 21/23

Kulturminneplan Overhalla kommune 2023 - 2030

 

PS 22/23

Vegplan 2023-2030

 

PS 23/23

Ny organisering og finansieringsmodell for vannområdene Ytre Namdal, Namsen og Ytre Namsen

 

PS 24/23

Bygging av utleieboliger Krabbstumarka 2023/24

 

PS 25/23

Årsberetning 2022

 

PS 26/23

Årsregnskap 2022

 

PS 27/23

Kommunens engasjement i reisemålsarbeid

 

PS 28/23

Uttalelse fra kommunen til Utdanningsdirektoratet - søknad etter privatskoleloven om utvidelse elevtall ved Overhalla Montessoriskole

 

PS 29/23

Ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS gjeldende fra 01.10.2023

 

PS 30/23

Årsmelding 2022 - Eldrerådet

 

PS 31/23

Årsmelding 2022 - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

PS 32/23

Årsberetning 2022 for Midtre Namdal kirkelige fellesråd