Møteprotokoll

Les og last ned saklisten til kommunestyremøte her.

 

Sakliste 

 

Utvalgssaksnr.


Tittel

UOFF
(Lukket)

RS 2/21

Referater til kommunestyret 27.4.21

 

PS 10/21

Søknad om motorferdsel i forbindelse med grusing av Bergløypa - Hans Olav Aagesen

 

PS 11/21

Søknad om tillatelse til bruk av ATV for transport av verktøy, stillas og annet utstyr etter ombygging av hytte - FDV-Vaktmestern A/S

 

PS 12/21

Budsjett for NMSK-midler til skogkultur 2021

 

PS 13/21

Alkoholpolitisk handlingsplan for Overhalla kommune
Vedlegg:

  1. Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024

 

PS 14/21

Finansrapport 2020
Vedlegg:

  1. Finansrapport 3. tertial 2020

 

PS 15/21

Finansiering gatelys og asfalt veg på Skage industriområde

 

PS 16/21

Sluttsak - Carport Overhalla helsesenter

 

PS 17/21

Sluttsak - tømmeanlegg for bobil og campingvogn ved Bjøra camping

 

PS 18/21

Sluttsak - Nytt varmeanlegg, kjøleanlegg og solskjerming ved Overhalla helsesenter

 

PS 19/21

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Hunnaåsen boligområde (detaljregulering)
Vedlegg:

  1. Reguleringsplankart, sist rev. 20.1.2021
  2. Planbestemmelser, sist rev. 20.1.2021
  3. Planbeskrivelse, sist rev. 20.1.2021
  4. Innkomne merknader 1 - 11
  5. Særutskrift FOR-sak 1/20, 12.2.20 – 1.gangs behandling - offentlig ettersyn

 

PS 20/21 Årsmelding kommunalt næringsfond 2020, Covid19 midler
Vedlegg:
  1. Årsmelding 2020