Les og last ned saklisten til kommunestyremøte her

Her finner du møteprotokoll.

 

Opptak av møtet:


Saksliste

 

Utvalgssaksnr.


Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 54/20

Kommuneplanens arealdel - endret arealbruk under 69/1, eier Anne Ovidie Hagerup.Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for inntil tre boligtomter under 69/1.

 

PS 55/20

Søknad om bruk av snøscooter fra p-plass Leirdalen til egen hytte ved Tømmersjøen - Prinsippsak

 

PS 56/20

Valg av ungdomsråd for inneværende periode frem til 2023

 

PS 57/20

Valg av barn og unges representant i forbindelse med plan- og utbyggingssaker for inneværende periode, frem til 2023

 

PS 58/20

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune
Vedlegg:

 1. Forslag til revidert delegasjonsreglement

 

PS 59/20

Organisering av Namdal regionråd, ny samarbeidsavtale
Vedlegg:

 1. Samarbeidsavtale interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal regionråd)
 2. Rapport Tfou: Erfaringer med Namdal Regionråd

 

PS 60/20

Virksomhetsrapport 2. tertial 2020
Vedlegg:

 1. Finansrapport 2. tertial 2020
 2. Virksomhetsrapport - Enhetene

 

PS 61/20

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Sjåenget steinuttak - utvidelse
Vedlegg:

 1. Særutskrift FOR-sak 48/20, 5.05.2020 - 1.gangsbehandling - Reguleringsplan for Sjåenget steinuttak – utvidelse, datert 08.05.2020
 2. Reguleringsplan, datert 30.01.2020
 3. Planbestemmelser, rev. 24.08.20
 4. Planbeskrivelse, rev. 13.03.2020

 

PS 62/20

Innføring av standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Overhalla kommune
Vedlegg:

 1. Administrative bestemmelser 2017

 

PS 63/20

Utbygging Hunn skole, økt finansieringsbehov

 

PS 64/20 Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Vedlegg: 
 1. Kontrollutvalgets behandling datert 8.9.20,  sak 18/20
 2. Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024