Kontrollutvalget har som oppgave å føre den løpende kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret, jfr. kommuneloven med forskrifter.

Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.
 
Etter vedtak i kontrollutvalgets møte i februar 2011, er utvalgets møter som hovedregel åpne, med mindre lov- og regelverk tilsier taushetsplikt. 


Følgende er valgt som medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015 - 2019:

Leder: Reidar Viken (SV) Vara: Olav Opdal (V)
Nestleder: Kari Mørkved Hustad (V) Vara: Ingrid Klykken (SV)
Medlem: Bernt Harald Opdal (AP) Vara: Sveinung Aune (AP)


Til samkommunens kontrollutvalg velges leder med nestleder som vara.
 

► Se saklister og protokoller fra kontrollutvalget