Koordinerende enhets oppgaver

Koordinerende enhet skal ha en sentral rolle i planlegging og utvikling av kommunens plan for habiliteringstjenester og rehabiliteringstjenester

Brukermedvirkning

Koordinerende enhet må legge til rette for at du som bruker får medvirke når vi planlegger, utformer, gjennomfører og evaluerer tjenestene dine.

Vi skal også legge til rette for at representanter for brukerne våre blir hørt, når vi planlegger, utfører og evaluerer våre habiliterings- og rehabiliteringstjenester.

Oversikt over tilbud

Koordinerende enhet skal ha oversikt over hvilke habiliterings- og rehabiliteringstilbud som finnes både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.

Samarbeid

Koordinerende enhet er kontaktpunktet mellom kommunen og helseforetakene i spesialisthelsetjenesten.

Vi skal også etablere og ivareta samarbeidet med andre fagområder, nivåer og etater. Dette kan for eksempel være mellom NAV, fastlege, skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), helseforetaket, barnevern og andre.

Familieperspektivet

Å se familien din i en helhet er viktig i alle saker hvor noen av familiemedlemmene dine har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Koordinerende enhet kan være et bindeledd i familien din hvis det er flere har behov for slike tjenester.

Informasjon

Koordinerende enhet har ansvaret for å informere deg om hvilke rettigheter du har til individuell plan og koordinator.

Behov for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet skal ta i mot meldinger om at noen kan ha behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.

Individuell plan og koordinator

Koordinerende enhet har det overordnede ansvaret for individuell plan og koordinator i kommunen. Det innebærer at vi skal sørge for gode rutiner og sikre at ansatte får opplæring i individuell plan og koordinatorrollen.

Det er vi som skal få beskjed fra deg eller andre samarbeidsparter, når du har behov for individuell plan og koordinator. Vi har ansvar for at planen blir laget og at du får oppnevnt en koordinator.

Les mer om Indivuduell plan og koordinator her