Du kan få tilbud om:

  • døgnopphold (opphold dag og natt) 
  • dagopphold (opphold uten overnatting)
  • nattopphold (opphold med overnatting, men du er hjemme på dagtid)

Hvem kan få korttidsopphold?

Personer som har behov for helsefaglig hjelp for en periode i form av:

  • rehabilitering og opptrening for å få tilbake funksjonsevne, etter sykdom eller sykehusopphold
  • habilitering og opptrening av funksjoner man ikke har hatt tidligere, eller
  • medisinsk utredning etter sykdom eller skade

Du kan ikke få dekket ditt behov for rehabilitering, habilitering eller utredning etter sykdom eller skade ved å bo hjemme.

Korttidsopphold vurderes etter behov, og det er søkers behov som avgjør om det tildeles.

Kontakt avdeling

Demensavdeling (rød): 916 75 764
Langtidsavdeling (grønn): 916 75 762 og 916 75 763
Akuttavdeling (gul): 916 75 761