Formål

Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av et variert, aktivt og inkluderende kulturliv i Overhalla kommune.

Mottakere

Lag, organisasjoner og grendehus/kulturbygg med tilhørighet i Overhalla. Lag og organisasjoner som er tilskuddsberettiget i flere kommuner får beregnet tilskudd ut fra medlemsmasse og aktivitet i Overhalla.

Tilskuddstyper

Søkere prioriterer seg selv innenfor følgende kategorier:

  1. Inkluderingsarbeid (mangfold, integrering og bredde) SE UTFYLLENDE INFO under Kategori 1 - 5
  2. Barn og ungdom
  3. Idrett
  4. Musikk/teater/kunst
  5. Eldre/funksjonshemmede
  6. Kulturvern
  7. Grendehus/kulturbygg
  8. Andre tiltak
     

Kategori 1-5:

Midlene fordeles etter følgende prioritering:

Aktivt inkluderingsarbeid (stikkord mangfold, integrering og bredde).

Tilskudd til lag/foreninger som prioriterer inkluderingsarbeid og driver/ønsker å drive aktivt inkluderende arbeid blant våre innbyggere, og som kan dokumentere tiltak/planer for slik type satsingsarbeid. 

VIKTIG Å MERKE SEG: Å drive aktivt inkluderende arbeid betyr at man har spesifisert aktiviteter man tenker å gjennomføre når det gjelder grunnlaget man søker på. Dette skal beskrives konkret om man prioriterer seg under kategori 1. 

F.eks. fokus på/aktiv tilrettelegging for samkjøring for å få med de som ikke har bil, eller kampanje for å få med flest mulig nyinnflyttede overhallinger. 

Tiltak for barn og unge.

Tilskudd til lag hvor hovedaktiviteten er for barn - tilskudd ut fra antall aktive medlemmer og mengde aktiviteter for barna i løpet av året.

Folkehelse (herunder tiltak med nytteverdi for flest mulig deltagere).

Spennende samarbeid mellom utradisjonelle parter.
 

Kategori 6, kulturvern:

Søkere innen denne kategorien vurderes særskilt.
 

Kategori 7, grendehus/kulturbygg:

Aktivitetsplan for året vedlegges og konkret beskrevet mengde aktivitet vil avgjøre tildeling av midler.

Følgende bygg er definert under grendehus/kulturbygg: Aunet, Solvoll, Melasalen, Gimle, Fridtun, Øysletta grendehus, Koltjønnhytta, Røde Kors hytta, utleiedel av Haugum Mølle.
 

Kategori 8, andre tiltak:

Søkere innen denne kategorien vurderes særskilt. Her søker lag som ikke faller inn under øvrige kategorier, samt nye tiltak og engangstiltak/prosjekter uansett kategori.

Saksbehandling

Søknadsskjema legges ut digitalt på kommunens hjemmeside, og vedtakene fattes av enhetsleder for kultur og samfunn.

Vedlegg som må følge søknaden er regnskap, årsmelding, budsjett og konkret aktivitetsplan. Bevilget tilskudd skal brukes i søknadsåret. Dersom tiltaket ikke kan gjennomføres i løpet av søknadsåret, ta kontakt med oss for nærmere avtale.