Når må du søke?

Vegen skal fremme rasjonell landbruksdrift og ivareta helhetsløsninger for skogbruk og jordbruk, uavhengig av eiendomsgrenser. De miljømessige konsekvensene som bygging og bruk av vegen vil ha for naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv, vil bli vurdert. I alle vegsaker skal det gjøres vurderinger etter naturmangfoldloven.

Skal du opparbeide oppstillingsplass eller en enkel eller midlertidig driftsveg som bare medfører ubetydelige inngrep i terrenget, trenger du ikke søke.