Hvem kan få langtidsopphold?

Personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne vurderes av tjenesten til å være varig ute av stand til å ivareta nødvendig egenomsorg, og ikke mestrer dagliglivets gjøremål. 

Langtidsopphold tildeles i utgangspunktet ikke uten gjennomført kartlegging under korttidsopphold, om situasjonen tilsier at dette ikke er nødvendig. 

Retten til sykehjemsplass oppstår når langtidsopphold i sykehjem er vurdert som det eneste kommunale tilbudet som kan sikre personen nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

  • Tjenester som trygghetsalarm, matombringing, dagtilbud, korttidsopphold, velferdsteknologi, tilpasninger i hjemmet, omsorgsbolig skal være utprøvd og vurdert som ikke tilstrekkelig. 
  • Opplæring/ trening, re-/habiliteringstiltak bør være forsøkt. 
  • Personen plikter til å bidra til tilrettelegging for at nødvendig bistand kan gis i boligen. Personens mulighet for å bygge om/ eventuelt bytte bolig for å legge til rette for å ta imot omfattende tjenester i hjemmet bør være vurdert. 
  • Personens evne til selv å tilkalle hjelp ved behov vurderes 
  • Vurdere særlige forhold knyttet til pårørendes belastning 
  • Grunnlaget for vurderingen er personens helsetilstand med blant annen funksjonskartlegging, oppdatert funksjonsskår i IPLOS, oppdatert epikrise fra fastlege/ spesialisthelsetjeneste og dokumentasjon fra andre aktuelle instanser. 
  • Geografiske forhold vurderes om dette gjør det uhensiktsmessig å gi personen omfattende helse- og omsorgstjenester der personen bor. 

Forhold som ikke gir rett til langtidsopphold

Der behovet for institusjonsopphold er begrunnet med ensomhet og mangel på sosial stimulering. Da skal det først vurderes behov for andre typer tjenester på et lavere omsorgsnivå. 

Kontakt avdeling

Demensavdeling (rød): 916 75 764
Langtidsavdeling (grønn): 916 75 762 og 916 75 763
Akuttavdeling (gul): 916 75 761