Helseinformasjon

Til nyankomne gis det generell helseinformasjon, og informasjon om hvordan det norske helsevesenet er bygd opp og fungerer.

Helsekartlegging

Alle nyankomne tilbys helseundersøkelse for å avdekke helseplager i en tidlig fase og sørge for et helhetlig behandlingstilbud.

Helseundersøkelsen er i tråd med anbefalinger fra helsedirektoratet, gitt i veilederen "Helsetjenester til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente.” 

 

Vaksinering og smittevern

Alle tilbys vaksiner i henhold til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Vi henviser til tuberkuloseundersøkelse av alle nyankomne i henhold til smittevernloven. Vi undersøker også for andre smittsomme sykdommer, som HIV, hepatitt, MRSA. 

Lege

Lege gjennomfører helseundersøkelse av nyankomne barn og voksne, og setter i gang oppfølging og behandling.  

Personer som venter på å få tildelt fastlege eller som har mistet retten til fastlege, har dette tilbudet hos oss.  

Fysioterapi

Vi har et tett samarbeid med fysioterapitjenesten, som kan tilby konsultasjon og behandling ved behov. 

Støtte-og terapeutiske samtaler

Mange flyktninger kan ha vanskeligheter med søvn, konsentrasjon og hukommelse. Andre vanlige reaksjoner på en vanskelig migrasjonsprosess er nedstemthet, uro, sorg og savn. Vi tilbyr oppfølging til personer som har reaksjoner på opplevelser fra krig, flukt eller migrasjonsprosess.

 

Familiesamtaler

Vi tilbyr familiesamtaler hvor målsettingen er å bistå familien i å fungere i nye rammer. Tilbudet skal gi økt kunnskap om normalreaksjoner på traumer og migrasjon, og bidra til at barn med reaksjoner på traumer møter voksne som er trygge og forutsigbare.

Vi samarbeider tett med foreldre, barnehage og skole rundt barn med reaksjoner på traumer.

 

 

Svangerskapsomsorg

Gravide flyktningkvinner tilbys svangerskapsomsorg under hele svangerskapet på lik linje som norske statsborgere. 

Helsestasjon for flyktningbarn i førskole- og skolealder

Les mer om helsestasjon for barn 0-5 år her

Les mer om skolehelsetjeneste barn 6-15 år her

Undervisning og veiledning

I arbeid med mennesker med flyktningbakgrunn kan hjelpere oppleve å stå overfor krevende og sammensatte problemstillinger. Vi tilbyr veiledning til kommunalt ansatte knyttet til både spesifikk problematikk og enkeltsaker. I tillegg har vi undervisning og veiledning til kommunens deltakere i introduksjonsprogrammet i samarbeid med BIT (Bo - og integreringstjenesten). Les mer om BIT her