1. Definer undringen for barnet

Når du opplever å undre deg vedrørende et barn bør du forsøke å sette ord på og konkretisere hva undringen dreier seg om. Har det skjedd en hendelse som gjorde deg undrende? Noen ganger kan det være vanskelig å definere akkurat hva som skaper undring. Her er noen verktøy som kan være nyttige for deg:

Tips til samtale med barn
Barn og unges signaler på mulig mistrivsel
Observasjonsskjema, barn og unge 0-18 år
Bekymringsskala for barn og unge
Bekymringsskala vedrørende foreldre

NB: Hvis bekymringen din kan være knyttet til elevens fysiske og psykiske skolemiljø (§9a-sak), må du huske på at fristen for innkalling til samtale med foresatte er 1 uke.

2. Del undringen med lederen din

Del undringen din med nærmeste leder. Hvis saken skal tas videre, avgjør dere hvem som tar kontakt med foresatte.

3. Del undringen med barnets foreldre

Inviter og gjennomfør "den nødvendige samtalen" med foresatte og eventuelt barnet. 

Hvis saken gjelder elevens fysiske og psykiske skolemiljø (§9a-sak), - senest innen 1 uke.

Ved andre typer saker skal undringen deles innen 4 uker etter at undringen oppsto.

Her er noen verktøy som kan være nyttige for deg:

Undringssamtalen med foreldre
Den nødvendige samtalen. (Se også video - eksempel på gjennomføring av samtalen).

NB! Barnet har rett til å si sin mening i saker som omhandler det, og barnets meninger skal vektlegges.

4. Er det grunn til videre oppfølging?

I den nødvendige samtalen i trinn 3 ble det drøftet med foresatte/barnet om det er grunn til videre oppfølging. Dersom det er behov for å sette i verk tiltak, gå til Nivå A.

Hvis ikke, avsluttes saken.

Hvis det er behov for å hente inn ekstern hjelp utenfor din tjeneste, gå til Nivå B i veilederen. Avgjør hvem som skal ha ansvaret for videre oppfølging (stafettholder).

5. Avslutt saken

Dersom det ikke er behov for videre oppfølging, avslutter man saken her. Takk alle parter for et godt samarbeid, og minn barnet/ungdommen på at de kan komme tilbake dersom det skulle oppstå nye utfordringer.