1. Samtykke til Stafettlogg

Overhalla kommune benytter en elektronisk stafettlogg for å sikre dokumentasjon, samarbeid, fremdrift og gode overganger i hjelpearbeidet. Foresatte må informeres om stafettloggen og gi sitt samtykke til at den skal benyttes i saken. Samtykket skal signeres skriftlig. Skjema for samtykke fra foresatte om oppretting av stafettlogg

Opprett logg her! 

NB: Du kan søke råd og veiledning hos andre tjenester på dette nivået også uten at man formelt etablerer et tverrfaglig samarbeid. Husk samtykke fra foresatte/barnet dersom saken ikke skal drøftes anonymt.

2. Skap felles forståelse

Inviter og gjennomfør møte med foresatte/barnet og egen tjeneste, der dere sammen definerer problemstillingen og bli enige om konkrete mål og tiltak. Før mål og tiltak inn i stafettloggen.

Avtal tiltak både i hjemmet og i den aktuelle tjenesten.

Avklar hvem som har ansvaret for å informere barnet/ungdommen, hvordan det skal informeres, og hvordan barnet får mulighet til å uttale seg. Avtal tidspunkt for evalueringsmøte.

Verktøy som du kan ha nytte av:

Den nødvendige samtalen 
Tips til samtale med barn

3. Sett i verk tiltak

Avtalte tiltak satt i verk og gjennomført både i hjemmet og i den aktuelle tjenesten. Bruk stafettloggen for å dokumentere tiltakene.

Forbered evalueringsmøtet. Husk at barnet har rett til å uttale seg i saker som angår det, og at barnets meninger skal vektlegges. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet i forkant av evalueringsmøtet for å kartlegge barnets oppfatning av egen situasjon og eventuelle endringer i situasjonen.

Verktøy som du kan ha nytte av:

Handlings-/tiltaksplan og evaluering - skole/barnehage

4. Evalueringsmøte - drøftingsdel

Gjennomfør et evalueringsmøte der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets situasjon har endret seg.

5. Evalueringsmøte - avgjøre veien videre

På bakgrunn av foregående evalueringsmøte, fatt en beslutning om veien videre.

Det er 3 mulige utfall av evalueringen:

  1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, og undringen har falt bort. Avslutt loggen.
  2. Tiltakene har effekt, men dere er fremdeles ikke i mål, og fortsetter arbeidet. 
    - Eller: Dere ser at tiltakene ikke har hatt ønsket effekt, men vurderer at det skal settes i verk andre tiltak i egen tjeneste. Gå tilbake til steg 3 i Nivå A.
  3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere ser behov for hjelp fra eksterne tjenester og drøfter videre innsats. Avgjør hvilke tjenester som er aktuelle for samarbeid, og inviter dem til møte på Nivå B innen 2 uker.
    (Dersom saken blir løftet til Nivå B, er det viktig å innhente nytt samtykke fra foresatte for å kunne involvere eksterne samarbeidspartnere).

NB! Barnet har rett til å si sin mening i saker som angår det, og barnets meninger skal vektlegges.