Vårt ansvar

Tjenesten har ansvaret for bosetting av flyktninger i Overhalla kommune. Kommunen tar imot flyktninger etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Anmodningen godkjennes av kommunedirektøren og fagleder i bosettings- og integreringstjenesten.

Om flyktningarbeidet i Overhalla

Vi er tre ansatte i bosettings- og integreringstjenesten, og vi har opparbeidet oss en god kompetanse på flyktningarbeid. Bosettingsarbeidet innebærer blant annet å skaffe egnede boliger til den enkelte flyktning eller flyktningfamilie, innkjøp av nødvendig utstyr og møbler, tilrettelegging for oppstart i barnehage, skole og voksenopplæring for å lære norsk. Vi gir boveiledning, økonomisk veiledning, bistand til søknader om familiegjenforening, videre opphold, permanent opphold og statsborgerskap, samt bistand og oppfølging av praktiske gjøremål. Kommunen mottar et tilskudd fra IMDi i 5 år etter bosetting.

Integrering er et samarbeid

Vi er opptatt av at den enkelte flyktning skal kjenne seg sett og verdsatt i møte med alle kommunens ansatte og lokalsamfunnet forøvrig. Flyktningbarn får støtte til en helårsaktivitet innenfor 5-års perioden, og målet er at alle barn og unge deltar i fritidsaktiviteter. Kommunen har et aktivt samarbeid Overhalla idrettslag, kulturskolen og frivillige organisasjoner.

Kontaktpersoner i BIT

Vegard Fossland Brøndbo
Telefon: 909 89 283
Epost: vegard.fossland.brondbo@overhalla.kommune.no 

Bodil Bedsvåg
Telefon: 916 05 952
bodil.bedsvaag@overhalla.kommune.no