Hvem kan motta omsorgsstønad?

 • Frivillig omsorgsyter (familiemedlemmer eller andre nærstående) uten omsorgsplikt
 • Foreldre med omsorgsplikt for sine mindreårige der omsorgen er vesentlig mer omfattende enn for barn på samme alder  

Hva kreves for at man kan innvilges omsorgsstønad?

 • Den du gir omsorg til må bo hjemme. 
   
 • Omsorgsarbeidet må ha en eller flere faktorer: 
  • Tidsbruk ut over hva som er normalt 
  • Omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk tyngende enn vanlig  
  • Omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn 
  • Om det er behov for omsorg i perioder eller hele tiden 
  • Omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon eller mangel på ferie og fritid 

Ingen har en lovfestet rett til omsorgsstønad, men kommunen har en plikt til å tilby ordningen. 

For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i hvert enkelt tilfelle. Denne vurderingen skal skje i samarbeid med deg som omsorgsyter og eventuelt omsorgsmottaker etter søknad. 

Søknad om omsorgsstønad vil bli sett i sammenheng med andre offentlige hjelpetiltak som tilbys den omsorgstrengende.