I medhold av plan- og bygningslovens varsles oppstart av rullering/revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, samt offentlig ettersyn av forslag til planprogram, jf. §§ 11-12 og 11-13.

Samfunnsdelen ble sist vedtatt i forbindelse med rullering av kommuneplanen i 2007. Gjeldende samfunnsdel er enkel og kortfattet oppbygd, og har fortsatt et innhold som trolig i stor grad er hensiktsmessig som grunnlag for kommunens videre drift og utvikling.

Arealdelen skal omfatte alt areal innenfor kommunens grense. Planområdet er på 729,79 km2.

Kommuneplanens arealdel ble rullert i 2007. Gjeldende plan omfatter i stor grad det viktigste langsiktige arealbehovet kommunen har, men det er behov for en gjennomgang av arealbruken i hele kommunen og en planteknisk oppgradering av plandokumentene i tråd med ny plan- og bygningslov. Arealer avsatt til spredt utbygging og utbyggingsområder bør vurderes særskilt i planarbeidet.
 

Forslag til planprogram er i tidsrommet 16.03. – 04.05.2018 lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

Etter høringsperioden fastsettes endelig planprogram av kommunestyret.

Forslag til planprogram
Vedtak behandlet i kommunestyret 13.03.18 (saksfremlegg)

Merknader/innspill til planprogrammet og/eller til kommuneplanarbeidet her.

Eventuelt kan innspill sendes til Overhalla kommune, Teknisk avdeling, 7863 Overhalla, eller postmottak@overhalla.kommune.no, innen 04.05.2018.