Les sakliste til kommunestyret (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

Lukket

PS 8/17

Overdragelse av eierskap i NTE

Vedlegg: 

  1. Aksjonæravtale
  2. Instruks for Arbeidsutvalget
  3. Overdragelsesavtale
  4. Retningslinjer for Eiermøtet
  5. Retningslinjer for valgkomitéen i NTE AS
  6. Vedtekter NTE Holding AS

 

PS 9/17

Finansrapport 2016

 

PS 10/17

Revidert finansreglement

Vedlegg:

  1. Revidert reglement for finansforvaltning 2017

 

PS 11/17

Søknad om startlån til videreutlån og boligtilskudd til etablering og tilpasning 2017

 

PS 12/17

Økonomireglement

Vedlegg:

  1. Økonomireglement formannskapets forslag 2017

 

PS 13/17

Utvidelse av Ranemsletta barnehage - skisseprosjekt.

 

PS 14/17

Kontrollutvalgets årsrapport 2016
Vedlegg:

  1. Saksprotokoll 008-17 - Årsrapport 2016
  2. Årsrapport 2016

 

PS 15/17

Sak unntatt offentlighet (Off.l. §13 jf. fvl. §13 nr. 1)

X