Sakliste Kommunestyremøte 17. desember

Les og last ned saklista her.

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 74/14

Revidering av strategisk plan for MNS Miljø og landbruk - kommunal behandling av forslag til innsatsområder

 

PS 75/14

Rapport Flyktningetjenesten 2014
Vedlegg:

 1. Rapport Flyktningetjenesten 2014

 

PS 76/14

Søknad om fritak fra politiske verv - Jan Ivar Kyllo

 

PS 77/14

Høring - Regional plan for vannforvaltning og tiltaksprogram for vannregion Trøndelag i perioden 2016 - 2021
Vedlegg:

 1. Forslag til regional vannforvaltningsplan
 2. Forslag til regionalt tiltaksprogram
 3. Tiltakstabell for vannområdet Namsen (Namsos, Overhalla, Grong, Snåsa, Lierne, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik)

 

PS 78/14

Sluttregnskap. Utbedring av Steinvegen etter ras

 

PS 79/14

Sanering av "Torgplassen" - stedsutvikling kommunesenteret

 

PS 80/14

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2015.
Vedlegg:

 1. Plandokument - Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur
 2. Nye saksopplysninger - Notat og nytt justert forslag til vedtak fra rådmannen
 3. Godkjenning av idrettsanlegg
 4. Oversiktskart turkart Nordfjellet

 

PS 81/14

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015
Vedlegg:

 1. Forslag til handlingsprogram 2015 - 2018

 

PS 82/14

Bygging av ny Skage barnehage.

 

PS 83/14

Rullering av hovedplan for kommunal bygningsmasse.

 

PS 84/14

Årsbudsjett 2015
Vedlegg:

 1. Årsbudsjett 2015 - Formannskapets forslag
 2. Budsjett for kontroll og tilsyn 2015

 

PS 85/14

Revidert økonomiplan 2015-2018
Vedlegg:

 1. Revidert økonomiplan 2015 - 2018 - Formannskapets forslag

 

PS 86/14

Møteplan for 1. halvår 2015