Les og last ned saklista til kommunestyremøte her.

Sakliste

Saksnr.:

Innhold:

 

PS 30/17

Årsrapport fra skjenkekontrollen i Namdalen 2016
Vedlegg:

 1. Årsrapport 2016

 

PS 31/17

Årsmelding 2016
Vedlegg:

 1. Årsmelding 2916 - Formannskapets forslag
 2. Virksomhetsrapport 2016

 

PS 32/17

Årsregnskap 2016
Vedlegg:

 1. Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2016
 2. Revisjonsberetning 2016
 3. Årsregnskap 2016 - Formannskapets forslag

 

PS 33/17

Skatteoppkreverfunksjonen 2016
Vedlegg:

 1. Årsrapport 2016 fra Skatteoppkreveren i Overhalla kommune
 2. Saksprotokoll fra Kontrollutvalgets behandling 4.5.17

 

PS 34/17

Medlemskap Visit Namdalen SA
Vedlegg:

 1. Forslag til forretningsmodell Visit Namdalen SA
 2. Kommunenes rolle i reisemålsutvikling, rapport fra Mimir AS
 3. Utredning Visit Namdalen 02.03.17

 

PS 35/17

Finansiering av forprosjekt "Vannmåler til alle"

 

PS 36/17

Beredskapsanalyse vannforsyning
Vedlegg:

 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak, del 1
 2. Når hendelsen inntreffer, planer og sjekklister for aktuelle hendelser, del 2
 3. Anleggsbeskrivelse, produksjon og distribusjon, del 3
 4. Utstyrsliste, beredskap, del 4

 

PS 37/17

Asfaltering Skage industriområdet og parkeringsplass Ranem kirke

 

PS 38/17

Forprosjekt - Sykkelstamveg Overhalla-Skage-Namsos
Vedlegg:

 1. Mulighetsstudie - Forprosjekt: Sykkelstamveg Overhalla-Skage_Namsos "Synlig, trivelig og trygg hverdagssykling"

 

PS 39/17

2.gangs- og sluttbehandling - Reguleringsplan for Ranemsletta: Område for helse og omsorg
Vedlegg:

 1. Særutskrift FOR-sak 21/17
 2. Reguleringsplankart
 3. Reguleringsbestemmelser
 4. Planbeskrivelse med vedlagt sjekkliste ROS-vurdering og sjekkliste NVE

 

PS 40/17

Utsatt sak - Omlegging av takst og rabattstruktur i Namdal bompengeselskap
Vedlegg:

 1. Konsekvenser av bompengereformen, brev fra Statens vegvesen datert 10.5.17
 2. Finansieringsplan Namdal pr mai 2017
 3. Notat fra Vegamot, datert 31.3.17
 4. Utsatt sak i formannskapet 9.5.17, sak-31/17
 5. Omlegging av takst og rabattstruktur Namdal bompengeselskap, brev fra Statens vegvesen datert 22.3.17

 

PS 41/17

Virksomhets- og regnskapsrapport 1. tertial 2017
Vedlegg:

 1. Regnskapsrapport
 2. Finansrapport
 3. Virksomhetsrapport 

 

PS 42/17

Økonomiplan 2018-2021
Vedlegg:

 1. Økonomiplan 2018-2021 - Formannskapets forslag

 

PS 43/17

Møteplan for 2. halvår 2017

 

PS 44/17 Høring om eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett og kraftanlegg