Her er ordensreglene for kommunale grunnskolene

1. Hjemmel
Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 med tilhørende endringer om grunnskolen og videregående opplæring (opplæringsloven) §2-9 og vedtak i Overhalla kommunestyre 18. april 2017, fastsettes forskrift om felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Overhalla.

2. Formål
Skolene i Overhalla skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og for å sikre at skolesamfunnet skal være en lærings- og arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å gjøre en god jobb.

3. Virkeområde
Ordensreglementet omfatter de kommunale grunnskolene i Overhalla.             
Reglementet kan ikke fravikes.

Den enkelte skole utformer egne rutinebeskrivelser for å oppfylle kravene i kommunens ordensreglement.
Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter i skolens regi uavhengig av tid og sted.
Ordensreglementet gjelder også skoleveien. 

Oppførsel

4   Generell oppførsel
Som elev har du både rettigheter og plikter:

4.1       Du har krav på at:

 • alle behandler deg med respekt.
 • du ikke skal utsettes for fysisk, psykisk og verbal plaging / mobbing.
 • andre lar dine eiendeler være i fred.
 • du får et godt lærings- og skolemiljø.
 • at lærere og ansatte griper inn og reagerer mot mobbing.

4.2      Du har plikt til å:

 • møte forberedt og delta aktivt i undervisningen.
 • behandle andre med respekt.
 • ikke plage, sjikanere eller mobbe noen, hverken fysisk, psykisk eller verbalt.
 • behandle andres og skolens eiendeler på en god måte.
 • følge kommunalt reglement for bruk av læringsbrett i grunnskolene.
 • arbeide for et godt lærings- og skolemiljø.
 • oppholde deg på skolens/anvist område i skoletiden.

4.3       Farlige gjenstander

Det er ikke tillatt å ta med eller bære kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade noen eller gjøre noen utrygge. Lærer kan gjøre unntak for redskaper som brukes i undervisningen.
 

4.4       Rusmidler

Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakksprodukter, alkohol, narkotika eller andre rusmidler/ medikamenter.
 

4.5       Mobbing.

Mobbing er ikke tillatt! 
«Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som kan ha vanskelig for å forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast.». 

4.6       Diskriminering

Negativ forskjellsbehandling og ytringer er ikke tillatt basert på rase, religion/livssyn, kjønn eller seksuell legning og funksjonsnedsettelse. 

4.7       Juks

Juks og plagiering er ikke tillatt! 
Ved juks eller forsøk på juks i forbindelse med skolearbeid, kan rektor bestemme at arbeidet annulleres og/eller benytte annet refselsestiltak.

4.8       Symbolbruk.

Det er ikke tillatt å bruke symboler på klær, smykker, plakater og lignende som oppleves som støtende. Lærer drøfter med rektor i tvilstilfeller om regelen er brutt.

4.9       Mobiltelefon
Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon i skoletiden.
Dersom eleven har med mobilen på skolen, skal den ikke høres eller vises i skoletiden.

4.10     Sykling og skøyteaktiviteter
Foreldrene bestemmer hvordan deres barn tar seg til og fra skolen.
Trygg Trafikk gir råd om at barn bør være 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Overhalla kommune anbefaler at dette rådet følges.

Sykkelen skal parkeres på de stedene som er bestemt for sykkelparkering.

Alle bør bruke hjelm når sykkel eller andre rullende fremkomstmidler (som foresatte tillater) brukes til og fra skolen.  
Alle må bruke hjelm når sykkel eller skøyter brukes i aktiviteter i løpet av skoledagen.

4.11     Fravær
Sykefravær skal varsles til kontaktlærer så raskt som mulig. Ved planlagt fravær skal det søkes på forhånd. Eget skjema/ tjeneste skal brukes!

4.12     Andre bestemmelser

 • Godterier og brus/ energidrikker er kun tillatt på skolen ved spesielle anledninger og etter avtale med lærer.
 • Penger og verdisaker tas med til skolen på eget ansvar.
 • Yttertøy skal henges i anvist garderobe, eller på knagger på gangen.
 • Alle elever har sammen med foresatte et ansvar for å kle seg forsvarlig for de aktiviteter elever og foresatte har fått beskjed om skal foregå. Ukeplan er vanligvis tilstrekkelig som informasjonskilde. Ved endringer brukes ekstra varsling.
 • Elevene skal følge skolenes rutiner for ute- og inneområder.

Sanksjoner ved brudd på ordensreglene

5 Sanksjoner – tiltak ved brudd på ordensreglene
Før alvorlige sanksjoner iverksettes, har eleven krav på å forklare seg muntlig overfor den/de som skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ta med seg en person.

5.1      Kontroll
Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av § 4.3 eller § 4.4 kan skolens ledelse foreta en ytre kontroll av elevenes eiendeler, f.eks. sekker og vesker, samt oppbevaringssteder som disponeres av elevene, f.eks. garderobeskap, bokskap o.lign. 

5.2     Straffbare forhold
Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, skal skolen be om politiets bistand til å gjennomføre kontroll eller andre tiltak. 
Dette gjelder forhold som tyveri, skadeverk, vold, trusler, tvang, narkotika, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell trakassering, sjikane på grunn av religion eller livssyn o.lign.
Elevens foreldre / foresatte skal hvis det er mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foreldre / foresatte skal uansett varsles skriftlig om at det er søkt om politiets bistand.
Straffbare forhold skal anmeldes til politiet.

5.3      Erstatningsansvar
Ved bevisst skade eller skadeverk på skolens eiendom og utstyr kan eleven, i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter reglementet her, også bli erstatningsansvarlig, jf. skadeerstatningslovens §1-1. Foreldre er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2, for tiden inntil kr. 5000. 
Se egen kontrakt for kommunens utlån av læringsbrett til alle elever i grunnskolene.
Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers / ansattes eiendeler.

5.4     Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak:

a. Muntlig irettesettelse.
b. Muntlig melding til foreldre / foresatte.
c. Skriftlig melding til foreldre / foresatte.
d. Gjenstander som blir brukt på en farlig, provoserende eller krenkende måte kan bli inndratt. Inndratte gjenstander kan leveres tilbake til foreldre / foresatte.
    Ulovlige gjenstander leveres til politiet.
    Ulovlige rusmidler leveres til politiet.
e. Hvis elev ikke følger reglene angående mobiltelefon, har lærer rett til å inndra mobiltelefonen. Foresatte kontaktes og må hente mobiltelefonen på skolen.
f. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, fjerne tagging, vaske o.l.)
g. Må møte utenom vanlig skoletid.
h. Midlertidig eller permanent endring av gruppetilhørighet. Foreldre / foresatte informeres.
i. Utestengning av enkeltelever fra spesielle arrangement og aktiviteter.
j. Bortvisning
Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende eller farlig adferd for seg selv eller andre, eller grove brudd på ordensreglementet, kan elever på 8.-10. klassetrinn vises bort fra undervisningen i inntil tre dager. Elever på 1.-7.klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer og resten av dagen.
Rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refselsestiltak. Eleven skal gis mulighet til å forklare seg muntlig.
Foreldre / foresatte til elevene skal varsles før bortvisning iverksettes for resten av dagen på 1.-7. klassetrinn, og før bortvisning for hele dager på 8.-10. klassetrinn, jf opplæringsloven § 2-10.

5.5    Flytting av elev til annen skole
”Når omsynet til dei andre elevane tilseier det, kan ein elev i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første leddet. Før det blir gjort vedtak om å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak”, jf opplæringslovens § 8-1, 3avsnitt.
Kommunedirektøren eller Kommunalsjef for oppvekst tar avgjørelsen i slike saker. 

Saksbehandling og ikrafttredelse

Saksbehandling

1. Generelt

Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens§ 2-9, samt saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven,
herunder kap. III – kap.VI ved enkeltvedtak.

2. Kunngjøring
Reglementet for orden og oppførsel gjøres kjent for elever, foreldre / foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse.

Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft fra 1. august 2017.