Følg med på ordførerens kalender

 

Overhalla kommune har siden 2004 hatt en svært positiv befolkningsvekst. Siste åtte år har kommunen fått 268 nye innbygger, en vekst på hele 7,5 %. Fra i dag og fram til 2040, har Statistisk Sentralbyrå spådd 689 nye overhallinger som betyr 18% vekst. (kilde: Trøndelag i tall).
Dette krever tilrettelegging for flere tomter og boliger, gode skoler og barnehager, helse- og omsorgstjenester. Det betyr tilstrekkelig kapasitet og riktig kvalitet for å møte veksten. Det skal kommunen kunne klare. 
Et godt omdømme bygges over tid, i hovedsak gjennom hva man faktisk gjør og hvordan man opptrer, men også gjennom hvordan man kommuniserer. Dette er en viktig oppgave for alle. Overhalla skal fortsatt være en attraktiv kommune!

Vi står overfor nødvendige investeringer og kommunestyret har signalisert i langtidsplanen at det skal investeres for kr 210 millioner i de neste fire årene. I tillegg til kapasitetsøkning vil også investeringene gi muligheter for nye smarte løsninger og god effektivisering. Tilrettelegging av byggeklare tomter har vært en bevisst og klok strategi for Overhalla gjennom mange år. Godt utvalg av boligtomter og økt bygging har bidratt til befolkningsveksten som igjen krever økt kapasitet innenfor barnehage, skole, vann og avløp og øvrig infrastruktur. Større trafikk krever bedre veier og trafikksikkerhet må ha fokus.

Kapasitet for barnehage på Skage er utvidet med et nytt bygg med plass til 140 barn. Barnehagen ble bygget i tilnærmet nullenergi standard og er Svanemerket (godt innemiljø og materialbruk m.v.). Den nye barnehagen gir muligheter for en effektiv og god pedagogisk drift.

Forstudien for «helsetomta» er sluttført. Første byggetrinn blir omsorgsboliger for mennesker med funksjonshemninger. Nye og fremtidsrettede boliger vil bære preg av ny velferdsteknologi og miljøriktige byggetekniske løsninger. Dette blir kommunens kanskje største løft i den kommende perioden. Hunn skole vil få et etterlengtet løft. Bedre plass, en gymsal og ellers forbedringer skal planlegges i løpet av året. Gimle er også i rekken av viktige grep. God dialog med Overhalla idrettslag skal kunne gi nye og forhåpentligvis snarlige løsninger.

Overhalla har et næringsliv med sterk vekst og utvikling. Arbeidsplasser er viktig for at en skal kunne opprettholde og øke innbyggertallet. Skogmo industripark med et samla næringsliv omsetter årlig for 3 milliarder kroner og har omkring 700 ansatte. Dette er mål som var tenkt innfridd i 2020!

2019 vil være siste året i Midtre Namdal samkommunes historie. Samkommunen som form er vedtatt nedlagt av Stortinget. Det betyr at de tjenester som er underlagt denne organiseringen vil opphøre men framstå i enten Nye Namsos` eller i Overhalla kommunes regi. Nye muligheter åpner seg og arbeidet med omleggingen skal ha mål om et minst like bra tilbud.

Kommunens rolle skal i første omgang være å legge til rett for gode kommunale tjenester men også være en aktiv samarbeidspartner med næringslivet og øvrige namdalske kommuner. Høye målsettinger utløser mye kraft og gir et spennende arbeid som er viktig for å opprettholde god sysselsetting, vekst og utvikling. 

Overhalla har alle muligheter til å framstå positiv, frisk og framsynt i årene som kommer!

med hilsen

Per Olav Tyldum
Ordfører

 

Kontakt:

Ordfører Per Olav Tyldum (Sp), tlf 482 26 334 e-post
Varaordfører Siv Åse Strømhylden (Sp), tlf 951 71 420

 

Aktuelt:

Per Olav Tyldum (SP) ble 17. oktober 2011 første gang valgt som ordfører i Overhalla kommune. 19. oktober 2015 ble han gjenvalgt for periode 2015-2019.