Org.kart Overhalla kommune.jpg

Organiseringen

Kommunen er organisert i to hovednivåer: rådmannsfunksjonen og tjenesteenheter (se info om hver enhet nederst i artikkelen).

I tillegg deltar Overhalla kommune i det interkommunale samarbeidet i Midtre Namdal Samkommune (MNS). Miljø- og landbruksforvaltningen er en del av Samkommunens tjenesteområder, og har sitt hovedkontor plassert i Overhalla. 

Siden juni 2008 er økonomisk sosialhjelp mv. en del av det lokale NAV-kontoret, som også omfatter de statlige tjenestene innenfor trygd og arbeid. Fra september 2010 ble NAV-kontorene i Midtre Namdal samorganisert under felles leder og innlemmet som del av Midtre Namdal Samkommune.

Det legges vekt på best mulig samhandling mellom rådmannsfunksjonen, stabs-/støttefunksjonene og de enkelte tjenesteenhetene. 

 

Rådmannsfunksjonen

Rådmannsfunksjonen består av rådmannen og rådmannens sentrale støttepersoner vist i organisasjonsskissen ovenfor.

Stedfortreder for rådmannen rullerer annethvert år mellom de to fagsjefene. Fagsjef helse er stedfortreder i 2019.

I samråd med rådmannen forestår de to fagsjefene den løpende tjenestefaglige oppfølgingen av enhetene innenfor sine respektive områder. Fagsjefer, personalsjef og økonomisjef ivaretar for øvrig ulike sektorovergripende utviklingsoppgaver etter avtale med rådmannen.

Personalsjefen er ledelsens representant i forhold til oppfølging av miljøarbeidet (miljøsertifiseringen ISO-14001).

Fagsjef helse/sosial ivaretar rollen som beredskapskoordinator.

Rådmannsfunksjonen (rådmannsteamet) har møter hver 14. dag, samt etter behov.

Rådmannsfunksjonen har ledersamling med enhetslederne ca hver annen måned.

 

Rådmann:

Trond Stenvik

Fagsjef oppvekst:

Dagfinn Johansen

Fagsjef helse/sosial:

Bente Eidesmo

Personalsjef:

Asle Lydersen

Økonomisjef:

Roger Hasselvold

 

Stabs- og støttefunksjoner

Omfatter:

  • IKT-seksjonen (leder: Ove Lidbom),
  • Personalseksjonen (leder: Asle Lydersen),
  • Økonomiseksjonen med lønn, regnskap, innfordring, økonomiplanlegging og –oppfølging (leder: Roger Hasselvold),
  • Seksjon Servicesenter med informasjonstjeneste, publikumsmottak, post/arkiv, oppfølging politiske utvalg, samt en del oppgaver som ligger til sentraladministrasjonen (leder: Julie Brucker).

 

Tjenesteenheter

Enhetslederne har delegert myndighet innenfor drift, økonomi og personal som gjør det mulig å ta et fullstendig resultatansvar.

 

Enhet:

Tittel:

Navn:

Skage barnehage

Styrer

Birgit Prestvik

Ranemsletta barnehage

Styrer

Janne Olsen Strand

Moamarka barnehage

Styrer

Grethe Heglum

Hunn skole

Rektor

Carina Bergin Gustavsen

Overhalla barne- og ungdomsskole

Rektor

Sara Kværnø Saugen

Overhalla sykeheim

Oversykepleier

Kirsten Svarliaunet

Hjemmetjenester

Enhetsleder

Trude Lerfald

Helse og familie

Enhetsleder

Heidi Kildal

Bo- og miljøtjenesten Enhetsleder

Marita Følstad

Kultur og samfunn

Enhetsleder

Siri Hongseth

Teknisk

Teknisk sjef

Roger Johansen