Skolestrukturen i Overhalla har nå vært et tema i flere år, og mange har spørsmål om det som skjer omkring etablering av privatskole og hva det kan innebære videre.

Kommunestyret i Overhalla har gitt uttalelser fra kommunen angående de tre første søknadene fra Overhalla Montessoriskole om godkjenning. Kommunestyret har gjort det klart at en ikke støtter godkjenning av privatskolen ut fra negative økonomiske konsekvenser for kommunen.

Les Kunnskapsdepartementets behandling og vedtak 05.12.16 med godkjenning her…

Klagen fra Overhalla Montessoriskole som departementet har behandlet nå, gjelder Utdanningsdirektoratets avslag på Montessoriskolens tredje søknad. De to tidligere avslagene fra Utdanningsdirektoratet ble tidligere opprettholdt av departementet, senest høsten 2015. Skolen har for øvrig også en fjerde søknad til behandling hos Utdanningsdirektoratet.

Overhalla kommune registrerer at departementet fortsatt anerkjenner kommunens vurderinger og uttalelser om økonomisk tap for kommunen som konsekvenser av en etablering av privatskole.

Skolestrukturen i Overhalla ble som kjent endret fra og med høsten 2013, som et ledd i å stabilisere og styrke kommunens økonomi. Vi er nå kommet dit at Kunnskapsdepartementet gjennom sitt vedtak har grepet inn i det lokalpolitiske handlingsrommet, med de konsekvenser for kommuneøkonomien det kan medføre. Overhalla kommune konstaterer at departementet overprøver kommunestyrets vurderinger av hva som vil gagne Overhalla som lokalsamfunn.

Kommunen tar nå departementets vedtak til orientering og ønsker videre et konstruktivt samarbeid med Overhalla Montessoriskole der det er naturlig og nødvendig. Kommunen har en rolle overfor private skoler blant annet hva angår skoleskyss, spesialpedagogiske tiltak, språkopplæring minoritetsspråklige m.v.

Før oppstart må Overhalla Montessoriskole søke Utdanningsdirektoratet om driftstillatelse. Skolen må innen 15. juni i året for oppstart dokumentere overfor Utdanningsdirektoratet at den har oppfylt vilkår blant annet om godkjente skolelokaler og lærerkompetansen ved skolen.

Det gjenstår framover for øvrig å avklare hvor mange elever Montessoriskolen vil få samlet, fordelingen på de ulike alderstrinn, hvor disse elevene bor og eventuelle særskilte behov som må ivaretas. Når det er avklart har kommunen et bedre grunnlag for å vurdere konsekvensene for kommuneøkonomien og dermed hvordan dette kan håndteres videre.

 

Ordfører Per Olav Tyldum og rådmann Trond Stenvik