Kommunal Rapports kommunebarometer baserer seg på offisiell statistikk (SSB: KOSTRA) om kommunene. Disse kommer best ut:
 

Kommunebarometer pleie_omsorg 2016.JPG

Følgende kriterier brukes:

 • Bemanning: Andelen ansatte med fagutdanning. Ut fra tanken om at fagutdanning må gi økte kvalifikasjoner og dermed bedre pleie.
 • Bemanning: Fysioterapi og legetimer på sykehjem, per uke.
 • Bemanning: Årsverk av ergoterapeut og geriatrisk sykepleier per 1.000 innb. over 80 år.
 • Profil: Hvor stor andel av de over 80 år med tjenester, får den hjemme?
 • Tilsyn: Andel på sykehjem med tilsyn av lege i løpet av året.
 • Tilsyn: Andel på sykehjem med tilsyn av tannpleier/tannlege i løpet av året.
 • Demente: Andel plasser til demente, målt mot antall over 80 år på sykehjem.
 • Enerom: Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc.
 • Korttidsplasser: Gjennomsnittlig oppholdstid per plass, målt i dager.
 • Samhandling: Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter, per 10.000 innbyggere.
 • Behov: Andel av 67+ med bistand, som har stort omsorgsbehov.
 • Helsetilstand: Dødelighet i prosent av landsgjennomsnittet (100 = snittet).
 • Tilbud: Gjennomsnittlig antall timer praktisk bistand i hjemmet, per uke.
 • Tilbud: Gjennomsnittlig antall timer hjemmesykepleie, per uke.
 • Trygghet: Trygghetsalarm per 100 hjemmeboende eldre over 80 år.
 • Brukere: System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten og institusjon, siste tre år.