Klikk på tjenestene for mer informasjon om hva de ulike kan tilby og hvordan du tar kontakt.

Sentralbord for alle tjenester: 742 80 000
Barneverntjenesten
Helsestasjon
Skolehelsetjenesten
Rus- og psykisk helsetjeneste
PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste)
SLT-koordinator (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak)
Familievernkontoret
BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (Sykehuset Namsos)
Habiliteringstjenesten for barn og unge (Sykehuset Namsos)

Politiet: 02800
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Legevakt: 116 117


NB: Hvis du tror at barn eller ungdom er utsatt for vold/overgrep eller annen alvorlig omsorgssvikt skal du ta direkte kontakt med barneverntjenesten eller politiet (02800).

Tilbake til hovedside om Bedre Tverrfaglig Innsats.